Obec Skuhrov

Kronika Obce Skuhrov 2012

V roce 2012 měl podle Mayského kalendáře nastat konec světa. Konkrétně 21. 12. 2012. Ne však absolutní konec, přesněji řečeno mělo nastat konec světa, jak ho známe – očištění, návrat k přírodě a k duchovním hodnotám. V našich obcích v této souvislosti k žádným převratným událostem nedošlo. Život běžel v obvyklých kolejích. V následujících řádcích se pokusím shrnout podstatné okamžiky z dění v obci v uplynulém roce.

Činnost obecního úřadu a dění v obcích

V termínu od 21.1 do 12. 2. 2012 bylo v našich obcích prováděno čištění komínů Kominictvím Zeman s.r.o. z Řevnic. Průchodnost komínů nikdo z obyvatel nepodcenil, v průběhu topné sezony nedošlo k žádné havárii.

3. 2. v 19:00 hodin proběhlo první veřejné zasedání místního zastupitelstva

Zasedání zahájil starosta obce pan Marhoul a seznámil přítomné s aktuálními událostmi.

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na vymalování a obložení sálu pohostinství v Hatích. Do výběrového řízení na vymalování se přihlásil p. Lojek a p. Nájemník – byla akceptována výhodnější nabídka p. Lojka. Na obložení sálu se do výběrového řízení přihlásily firmy p. Fialky, p. Malána a p. Krtka, v tomto případě byl akceptována nabídka p. Krtka. Dále bylo do pohostinství zakoupeno 6 svítidel na sál.

Dále pan starosta informoval o dokončení převodu pozemku parc. číslo 509/2 v k.ú. Skuhrov, tento pozemek je již zavkladován katastrálním úřadem.

Ohledně zatrubnění cesty na Skuhrov, u p. Palase, musí být vyhotovena projektová dokumentace, cenovou nabídku provedl p. Cibulka a je ve výši 8500 Kč.

Dále byli občané informováni o krádežích krytů na kanálech v obci Hodyně. Starosta prosí občany o větší všímavost a v případě jakýchkoliv podezřelých vozidel nebo výskytu podivných osob v obcích, žádá o ohlášení na policii ČR.

Pan starosta dále žádá občany o dodržování pořádku a ukládání odpadů do nádob, které jsou k tomuto určeny.

Obecnímu úřadu byla doručena nabídka na bezdrátový rozhlas – cenová nabídka byla provedena hlavně z důvodu špatného stavu rozhlasu na Skuhrově a v Drahlovicích.

Stran pronajímatele Pohostinství v Drahlovicích proběhlo soudní jednání kvůli žalobě na dlužnou částku za plyn a elektriku od roku 2008 do července roku 2011. Soud dlužnou částku uznal ve prospěch OÚ Skuhrov a po nabytí právní moci bude tato dlužná částka navýšena o další náklady (úhrada soudu, úhrada právníka) a vymáhána exekucí. Dále byl p. Volfovi zaslán dopis s dodejkou na okamžité ukončení smlouvy a okamžité vystěhování. Ani na to nebyla ze strany nájemce žádná odezva, dopis se vrátil zpět neotevřen. V tomto případě bude obec řešit jakým způsobem, nejspíše žádostí na soud o soudní vystěhování, bude možno nájemce vystěhovat a ukončit tento stav.

Zastupitelstvo projednalo nákup a položení lina v místnosti bývalého skladu – ženy budou tuto místnost využívat pro cvičení.

Společnost Centropol zaslala nabídku na distribuci elektrické energie – bylo rozhodnuto, že OÚ i nadále bude elektrickou energii odebírat od ČEZ a tím odmítá tuto nabídku.

Pan Krtek při této příležitosti přednesl návrh, zda by neměl obecní úřad zvážit zakoupení centrály a svářečky na zabezpečení poklopů kanálů, dále upozornil na problémy s poklopy kanalizace na zastávce na Skuhrově – p. Krtek zjistí situaci a bude zastupitelstvo informovat o cenách a ostatním.

23. 1. Proběhlo v obci hodnocení kvality pitné vody odebrané ze studánky v chatách v Hatích.

V obsahu všech prvků voda vyhověla normám, zvýšen byl jen obsah koliformních bakterií, které se však zničí převařením vody. Rozbor provedla firma AQUASERV s.r.o. z Českých Budějovic

5. 3. 2012 Nově na úřední desce Rozhodnutí Obecního úřadu Skuhrov ve věci pokácení dřevin na pozemku p. Pešty v k.ú. Skuhrov pod Brdy.

V březnu se v obci objevili dva toulaví psi. Obecní úřad požádal spoluobčany o spolupráci při pátrání po majitelích dvou velkých kříženců německých ovčáků nalezených na Drahlovicích a dále pak po majiteli fenky bígla nalezené v Neumětelích. Psi byli umístěni u obyvatelky paní Stejskalové.

20. 4. 2012 byli občané informováni o spuštění neautorizovaných webových stránek www.skuhrov-hatě.cz na kterých se nalézá stránka o naší obci, nejedná se však o oficiální stránky Obce Skuhrov a obecní úřad nemá s těmito stránkami nic společného. Obsah na těchto stránkách je značně nepřesný a špatně informuje např. o úředních hodinách nebo o sídle úřadu. Některé informace chybí úplně.

4. 5. 2012 proběhlo další veřejné zasedání zastupitelstva

Starosta obce pan Marhoul zahájil veřejné zasedání a seznámil přítomné s nejnovějšími událostmi.

Byl vymalován a obložen sál pohostinství v Hatích, dále na sále bylo nainstalována nová svítidla.

Byla provedena úprava a vymalování, dále položení linolea v bývalém skladu OÚ, který je využíván pro cvičení žen.

Vodovod – byla podána žádost o stavební povolení na I. etapu Drahlovice a Skuhrov, za organizace firmy ES Engineering proběhlo výběrové řízení, ze kterého vyšla dle ustanovení komise jako dodavatel služby firma RISL, s.r.o. s nejnižší nabídkou, je připravena smlouva o dílo.

Pohostinství v Drahlovicích – proběhl návrh na vydání platebního výměru na dlužnou částku, toto nabylo právní moci dne 25. 4. 2012. Byl podán návrh na exekuční řízení, které povede JUDr. Monika Elfmarková z Prahy 4, dále byl v únoru podán návrh na soudní vystěhování.

Byla provedena kontrola hospodaření obce, nebyly zjištěny žádné nedostatky, je vypracován závěrečný účet obce.

Krádeže – pan starosta informoval o krádežích v našich obcích a opět apeloval na větší všímavost občanů, hlavně u osob, které jim nejsou známy.

Obec se připojila k petici proti těžbě břidličného plynu, která je velikou zátěží pro životní prostředí, zejména ohrožuje kvalitu spodních vod – pan starosta s touto peticí občany seznámil a ti mohli dle vlastního uvážení případně ihned tuto petici podepsat. Pro ostatní občany je petice připravena k případnému podpisu na obecním úřadě, v pohostinství v Hatích a v obchodě v Hatích.

Projednání cenových nabídek na opravu střechy a komínu pohostinství v Hatích – předneseny nabídky firmy Toth, firmy Mrázek a Miloše Knopa – firma Toth ve výši 460 000 Kč, firma Mrázek ve výši 507 000 Kč a firma Miloše Knopa ve výši 320 400 Kč – zastupitelé souhlasí s cenovou nabídkou pana Miloše Knopa.

Stavba komína pohostinství v Hatích – bude provedena výstavba nového (je nezbytně nutné, dle revizní zprávy je komín v dezolátním stavu) – zadána zakázka firmě pana Horského z Dobřichovic za cca 25 000 Kč.

Byly projednány cenové nabídky na zřízení rozhlasu v obcích – zastupitelé schvalují realizaci nového rozhlasu, a to společností JR rozhlasy, která dala cenovou nabídku ve výši 345 000 Kč, druhá nabídka činila 485 000 Kč.

 

Byly schváleny tyto příspěvky:

*Údržba tenisového hřiště – nákup antuky ve výši 6 000 Kč

*Údržba hřiště v chatách v Hatích a v Drahlovicích – nákup prachu ve výši 4 000 Kč

*Činnost SDH Hatě – nákup drobností pro děti na pálení čarodějnic ve výši 1 000 Kč

*Činnost SDH Drahlovice – nákup pracovní uniformy, příspěvek na hasičské soustředění mladých hasičů, náhradní díly na PS 12, příspěvek na sadu dětských hadic ve výši cca 25 000 Kč.

*Zakoupení pivních setů - 10 ks po cca 1800 Kč.

 

Proběhlo schválení exekučního řízení proti Pavlu Volfovi – obecní zastupitelstvo toto schvaluje, předběžná cena řízení je 11 000 Kč.

Zřízení a přestěhování nového archivu na OÚ Skuhrov – zastupitelstvo souhlasí s přestěhováním archivu a zakoupením nových regálů.

Projednání likvidace odpadu – velkoobjemový odpad – byl osloven p. Nápravník, který přistaví kontejner do jednotlivých obcí dle harmonogramu, vyřazené elektrospotřebiče – budou sdružovány u klubovny v Hatích a v konkrétním termínu odtud odvezeny, odvoz nebezpečného odpadu zajistí Technické služby Beroun. Termíny budou upřesněny obecním úřadem.

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce provádět rozpočtová opatření do výše 300 000 Kč.

Na závěr proběhla diskuze občanů na téma opatření bezpečnosti při přecházení dětí v obci – dotaz zodpověděl p. Marhoul – požádal občany o sepsání žádosti, která bude poukázána dopravnímu odboru Města Beroun.

Ohledně zákazu vjezdu na otočku v Drahlovicích byl podán dotaz na dopravní odbor Policie ČR – byla schválena značka „zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulkou vjezd s povolením obce Skuhrov.

18. 5. 2012 bylo vyvěšeno na úřední desce

1. Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitosti v k. ú. Skuhrov pod Brdy, osada Hatě.

2. Nabídka pozemků určených k převodu podle zák. 95/1999 Sb. §7 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR.

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR za okres Beroun v katastru Skuhrov pod Brdy 25. 5. 2012: pozemek 98/1, orná půda, výměra 53 479 m2, pozemek 98/18, orná půda, výměra 24 271 m2.

Dne 19. 5. 2012 proběhlo očkování psů ve spolupráci s MVDr. Doušou – za cenu 100 Kč za psa. Majitelé psů, kteří se nezúčastní, doloží na obecním úřadě doklad o očkování svých psů.

V sobotu dne 26. 5. 2012 byl proveden odvoz velkoobjemového odpadu (plasty, hadry, koberce, lina, čalouněný nábytek), v Hodyni.

V sobotu dne 9. 6. 2012 byl proveden odvoz velkoobjemového odpadu pro osady Hatě, Skuhrov a Drahlovice.

Lednice, pračky, železo, počítače, televize se ukládají po dohodě se starostou obce popř. s panem Vladimírem Krtkem do skladiště u klubovny v Hatích. Pneumatiky se neberou.

V pondělí 14. 5. 2012 od 14.00 do 16.00 hodin proběhl zápis do Mateřské školy Svinaře pro školní rok 2012 – 2013. Přihlášeno bylo 12 dětí, přijaty 3.

26. 6. 2012 bylo vyvěšeno na úřední desce:

1) Městský úřad Beroun, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad povoluje na žádost stavebníka Pavla Strejčka - prodloužení lhůty k dokončení stavby „Komunikace k RD v Hodyni u Skuhrova“ na pozemcích č. 226/11, 226/13 v katastrálním území Hodyně u Skuhrova (stavební povolení Výst. 1038/06/Vo) z 7. 9. 2008 na 30. 6. 2013. Ostatní podmínky stavebního povolení zůstávají v platnosti.

29. 6. 2012 bylo vyvěšeno na úřední desce:

1) Oznámení záměru o prodeji a pronájmu pozemku v k.ú. Skuhrov osada Hatě.

 

4. 7. 2012 od 14.00 hod. proběhla v zasedací místnosti Obecního úřadu Skuhrov beseda s Policií České Republiky na téma: preventivní rady, které by Vás měli ochránit před nenechavci, kteří by se chtěli obohatit na Vašem majetku.

Každý účastník obdržel kromě mnoha cenných informací a kontaktů také malý dárek.  

 

20. 7. 2012 od 19.00 hod. proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva OÚ Skuhrov

Starosta obce pan Marhoul přítomné seznámil s návrhem programu, který byl rozšířen o bod schválení příjmu dotace na I. etapu vodovodu ve výši 4 000 000 Kč.

Starosta informoval o zachování dosavadního rozsahu dopravní obslužnosti, o čemž proběhla schůzka dne 11. 7. 2012 v Litni.

Na otočku v Drahlovicích byly nainstalovány dopravní značky – vjezd povolen jen obyvatelům nebo se souhlasem OÚ Skuhrov.

Žaloba o soudní vystěhování pohostinství v Drahlovicích je stále k projednání u Okresního soudu v Berouně.

Pan starosta opět apeloval na udržování pořádku kolem kontejnerů a správné třídění odpadu.

Je dokončena rekonstrukce archivu – budou zakoupeny nové regály a archiv bude přestěhován.

Práce na rekonstrukci střechy na pohostinství v Hatích započnou na přelomu července a srpna.

Byl schválen prodej pozemku parc. č. 328/13 a 387/14 panu Lukáši Krtkovi a paní Hnátkové a schválen pronájem pozemku parc. č. 328/2 panu Vl. Krtkovi a L. Procházkovi.

Byl schválen rozpočet a závěrečný účet DSO Horymír.

Pan Janovský,  vlastník pozemku parc. č. 357/10, zažádal o zařazení pozemku do územního plánu. Jelikož je tento pozemek zcela mimo jakoukoliv zástavbu, zařazení do územního plánu prozatím není aktuální, a proto zatím tento pozemek zařazen nebude, panu Janovskému bylo odpovězeno.

Stavba nového komína a montáž nového kotle v pohostinství Hatě – cena 140 000 Kč – byly obecním zastupitelstvem schváleny z důvodu, že dle revizní zprávy tato zařízení nejsou funkční a v nové topné sezóně je nelze používat.

Byl schválen nákup dvou sad radarů na měření rychlosti, a to nejprve do obcí Hodyně a Hatě, s ohledem na četné dotazy z řad občanů, cena cca 160 000 Kč.

Byl schválen příjem dotace na vodovod - I. etapa Drahlovice ve výši 4 000 000 Kč – z rozpočtu Středočeského kraje, bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace.

 

20. 7. 2012 Přesun dětského hřiště v Hatích

na četné připomínky z řad občanů obce Hatě, obecní úřad dal návrh přestěhovat současné dětské hřiště u klubovny v Hatích na jiné místo. Obecnímu úřadu se jako reprezentativní jeví umístění dětského hřiště na zahradu vedle budovy obecního úřadu.

 

31. 7. 2012 Nově na úřední desce

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti o umístění stavby splaškové kanalizace v obcích Hatě a Hodyně.

 

3. 8. 2012 Nově na úřední desce

1) Zemědělské družstvo Mořina zažádalo o informování občanů o digitalizaci k. ú. Skuhrov, s ohledem na placení daní z nemovitostí u pozemků, kde je ZD Mořina nájemcem.

2) Územní rozhodnutí o umístění stavby: studny na pozemku parc. č. 53/8 v katastrálním území Skuhrov pod Brdy, obec Skuhrov pro žadatelku Danu Vaňkovou, zastoupenou Janou Hrnečkovou v k. ú. Skuhrov.

3) Územní rozhodnutí o umístění stavby: oplocení lesnickým pletivem do dřevěných sloupků na pozemcích parc. č. 393/4, p. p. k. 14/5, 16, 20/9 v katastrálním území Skuhrov pod Brdy, obec Skuhrov pro žadatele MUDr. Tomáše Buchbauera.

 

9. 8. 2012 Nově na úřední desce

1) Nabídka pozemků určených k převodu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR: pozemek č. 98/1, orná půda, výměra 53 479 m2. Pozemek č. 98/18, orná půda, výměra 24 271 m2.

2) Zveřejnění závěrečného účtu obce Skuhrov za rok 2011

Obec Skuhrov hospodařila v roce 2011 podle schváleného rozpočtu a rozpočtových opatření. K 31. 12. 2011 byla provedena fyzická i účetní inventarizace obecního majetku a nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2011 činil 10 007 654,55 Kč

Celkové příjmy za rok 2011 činily 6 828 842,98 Kč, celkové výdaje za rok 2011 činily 2 827 466,08 Kč. Rozdíl příjmů a výdajů 4 001 376,90 Kč. V roce 2011 nebyla obci Skuhrov poskytnuta žádná dotace.

Dne 21. 9. 2011 byla provedena konzultace k přezkoumání hospodaření u Krajského úřadu Středočeského kraje a dne 12. 4. 2012 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce Skuhrov pracovníky odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, ing. Bláhovou a pí. Formanovou.

 

Ve dnech 10. 9. 2012 až 12. 9. 2012, v období od 17.00 hod. do 18.00 hod., navštívili zaměstnanci OÚ Skuhrov obyvatele Drahlovic a informovali je o situaci a případném připojení na vodovodní řád, který bude v obci Drahlovice budován.

 

21. 9. Bylo oznámeno konání voleb dokrajského zastupitelstva v termínu 12. 10. 2012 od 14.00 do 22.00 hod. a 13. 10. 2012 od 8.00 do 14.00 hod., v malé zasedací síni v přízemí budovy obecního úřadu Skuhrov, Hatě 46.

 

2. 10. 2012 Nově na úřední desce

1) Městský úřad Králův Dvůr prodlužuje o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí na splaškovou kanalizaci v obcích Hatě a Hodyně, které vydal stavební úřad dne 26. 7. 2010.

2) Společnost ČEZ vydala upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů od nadzemního vedení, kde žádala vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v období vegetačního klidu.

 

Dne 21. 9. 2012 svolal pan starosta Marhoul ustavující schůzi volební komise.

Proběhla volba předsedy a zapisovatele volební komise: předsedou komise byla zvolena paní Martina Zálomová, zapisovatelem volební komise byla zvolena paní Iveta Nájemníková.

Přítomni byli Josef Marhoul, Martina Zálomová, Iveta Nájemníková, Alena Hlinková, Kamila Kaasová.

 

V období od 1. 10. 2012 do 12. 10. 2012 v pracovních dnech byl vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Skuhrov pod Brdy a Hodyně u Skuhrova, na Obecním úřadě obce Skuhrov.

 

Ve dnech 12. 10. 2012 - 13. 10. 2012 proběhly volby do krajského zastupitelstva.

Volební účast: celkem - 138 voličů ze 345, tedy 40% účast. Účast podle obcí: Skuhrov – 1 volič, Hatě – 78 voličů, Drahlovice – 34 voličů, Hodyně – 16 voličů, Leč – 9 voličů.

Výsledky voleb do Krajského zastupitelstva – 132 platných hlasů:

Sdružení nestraníků – 23 hlasů

Volte Pravý blok – 1 hlas

Strana soukromníků ČR – 1 hlas

Suverenita – 1 hlas

TOP 09 a starostové – 10 hlasů

Věci veřejné – 2 hlasy

Změna 2012 – 1 hlas

KSČM – 26 hlasů

Strana zelených – 4 hlasy

Středočeši 2012 – 2 hlasy

ČSSD – 22 hlasů

Koalice KDU-ČSL, SNK ED a nezávislí kandidáti – 1 hlas

ODS – 19 hlasů

Strana svobodných občanů – 4 hlasy

Hnutí za podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků – 4 hlasy

Dělnická strana sociální spravedlnosti – 5 hlasů

UNP-Středočeši 2012 – 2 hlasy

Česká pirátská strana – 4 hlasy

Dne 26. 10. 2012 proběhlo opět veřejné zasedání místního zastupitelstva

Starosta obce pan Marhoul informoval, že do konce roku by obec měla obdržet dotaci od Středočeského kraje na stavbu vodovodu. Příspěvek na vodovod bude činit pro trvale hlášené obyvatele 10 000 Kč a pro občany, kteří nemají trvalé bydliště v obci, 15 000 Kč.

Ohledně pohostinství v Drahlovicích – dne 21. 11. 2012 bude jednání ve věci soudního vystěhování p. Volfa z objektu, dále je na dlužnou částku exekuční příkaz na obstavení účtu.

Opravy na pohostinství v Hatích, projednané na minulých zasedáních, jsou provedeny.

Byl zbudován nový bezdrátový rozhlas a nainstalovány radary v obcích Hatě a Hodyně.

Byly provedeny opravy cest – bude nutno dále řešit odvody povrchových vod a dále opravy dalších děr a výtluků ještě neopravených, jsou brány v úvahu nabídky od dalších firem.

Region Karlštejnsko chce zahrnout do naučných stezek pět chráněných stromů v našem katastru. U dubu v Leči bude zbudována lavička a informační tabule.

Návrh na přemístění dětského hřiště v Hatích se ze strany obyvatel se nesetkal s příliš velkou odezvou, zastupitelstvo navrhuje provést referendum a záležitost dále řešit.

Údržba místních komunikací v zimním období – předložena nabídka p. Lukáše Krtka, který bude udržovat komunikace v Hatích, Skuhrově a Drahlovicích, v Hodyni toto zajistí p. Cihlář.

Do kanceláře starosty bude zakoupen nový počítač náhradou za původní, již 12 let starý, zajistí pan Mottl.

Byla schválena žádost pana Nápravníka o příspěvek na zatravnění při opravě kanalizace, ostatní práce budou v režii pana Nápravníka.

30. 11. 2012 Vyvěšeno na úřední desce

1) Městský úřad Králův Dvůr, Stavební úřad Králův Dvůr

I. Vydává rozhodnutí o umístění stavby: oplocení na pozemku p. p. k. 486/1 v katastrálním území Skuhrov pod Brdy, obec Skuhrov, část Drahlovice.

2) Městský úřad Králův Dvůr, Stavební úřad Králův Dvůr – Vydává rozhodnutí o umístění stavby: přípojky NN pro vodojem, úpravnu vody a dvě vrtané studny na pozemcích parc. č. 502/2, 502/4, 502/6, 507/2, 509/2, 509/3, 509/6, 581, p. p. k. 583 v katastrálním území Skuhrov pod Brdy, obec Skuhrov.

Sdělení občanům k nové vyhlášce o odpadech pro rok 2013

Obec Skuhrov umístila na úřední desku návrh vyhlášky týkající se poplatku za komunální odpad dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích.

Na základě písemných podnětů některých občanů a po konzultaci s Technickými službami Beroun, zastupitelé navrhli, aby pro rok 2013 bylo ustoupeno od výběru poplatku dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a byl ponechán stávající systém výběru za shromažďování, sběr, přepravu, třídění a odstraňování komunálního odpadu, a to podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Upozorňujeme tímto občany, že tento systém bude ovšem opravdu fungovat pouze pro rok 2013, protože od roku 2014 Technické služby Beroun z technických důvodů od stávajícího systému (číselné kódy) ustoupí a bude navržen jiný systém, do kterého budou promítnuty i reálné připomínky od občanů.

Obec o všech změnách a návrzích v nově připravované vyhlášce o odpadech pro rok 2014 bude občany pravidelně informovat na svých veřejných zasedáních.

Výše poplatku pro kalendářní rok 2013 činí:

a) 75 Kč na sběrnou nádobu o objemu 110 l určenou k shromažďování směsného komunálního odpadu při frekvenci svozu 1x za týden

b) 75 Kč na sběrnou nádobu o objemu 110 l určenou k shromažďování

směsného komunálního odpadu při frekvenci svozu 1x za 14 dní

c) 600 Kč za 10 pytlů o obsahu 60 l s logem pověřené osoby.

Dne 27. 12. 2012 se konalo mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva

Starosta obce pan Marhoul seznámil přítomné s výsledkem jednání s firmou Probo bus – spolupráce byla v letošním roce hodnocena kladně a spoje nebudou v příštím roce nijak upravovány, jednáno bylo o zdražení poplatku obcím, a to kvůli větším nákladům v roce 2013.

Dále proběhlo jednání s firmou RISL ohledně stavby vodovodu v Drahlovicích, které začne v měsících únoru nebo březnu dle počasí.

Starosta dále uvedl, že jsou podepsány smlouvy s L. Krtkem a panem Cihlářem na zimní údržbu komunikací.

Pro akce pořádané obecním úřadem a místními spolky byl zakoupen party stan. Je možné zapůjčení za úplatu i ostatním občanům.

SDH Hatě přednesl návrh na zakoupení nového vozidla – návrh byl prozatím zamítnut, jízdy, které budou členové SDH Hatě potřebovat pro dojezd na soutěže a ostatní, budou propláceny buď formou cestovného za ujeté kilometry, nebo smluvně vozidlem firmy Elektromontáže, a to po dohodě s p. Knopem.

Byla odsouhlasena kulturní akce pro rok 2013 – oslavy 300 let výročí morové události (jedná se o historicky doloženou událost), se kterou je počítáno i v novém rozpočtu, a to částkou cca 100 000 Kč.

Kulturní akce v obci

Dne 2. 12. 2012 od 14:30 proběhlo před budovou Obecního úřadu v Hatích v pořadí již druhé rozsvícení vánočního stromečku. Po úvodním slovu starosty obce pana Marhoula proběhlo vystoupení skupiny Sedláci, po nich zazpívaly děti z dětského pěveckého sboru Slivičáček z Milína, nechybělo ani představení dětí z dětského sboru Šikovné ručičky, který rozvíjí svou činnost na Obecním úřadě v Hatích. Následovaly skladby dechové hudby z Hořovic pod vedením pana Uzlíka, při nichž jsme se postupně přesunuli ke stromečku a vyčkali, až jej obstoupily děti se svíčkami a ze svíček přeskočila pomyslně světýlka přímo na stromeček, který se v tu chvíli rozzářil.

Poté pan starosta všem popřál mnoho zdraví a štěstí do nového roku a také, abychom se zase sešli napřesrok.

V lehce mrazivém odpoledni všichni uvítali výborné občerstvení, které připravili hasiči z Hatí a z Drahlovic. Na nádvoří úřadu vonělo vánoční cukroví, klobásy, svařené víno či grog, pro děti byl připraven čaj. U stánků také bylo možno zakoupit svícínky, věnce a jiné vánoční dekorace. Pro občany obcí Skuhrov, Hodyně a Drahlovice byl připraven svoz autobusem.

Spolková činnost

Honební společenstvo Skuhrov – Hatě

Slaví v letošním roce první desetiletí své činnosti. Připomeneme si tedy jeho vznik.

V listopadu 2002 byla svolána valná hromada vlastníků půdy do Drahlovic a bylo ustanoveno Honební společenstvo Skuhrov-Hatě, jeho výbor, jednací řád a stanovy. Honebním starostou byl zvolen Vladimír Linhart st., místostarostou Josef Bouček, jednatelem Zdeněk Votík, mysliveckým hospodářem Miroslav Jančí, finančním hospodářem Jan Tarant.

Administrativní proces byl ukončen 3.5.2003, kdy začalo honební společenstvo oficiálně myslivecky hospodařit na příslušných pozemcích. Výměra honitby je 837 ha, z toho 806 ha činí půda, 12 ha voda, 19 ha les. V době založení mělo honební společenstvo 16 členů a 3 adepty s předpokladem přijetí. V honitbě je lovena zvěř srnčí, jelen evropský, daněk skvrnitý, černá zvěř, z drobné kachna divoká, bažant obecný. Kromě péče o zvěř a odlovu se věnují členové honebního společenstva brigádám na zemědělských pozemcích dle potřeby a oživují též společenské dění v obci pořádáním posledních lečí a hubertských zábav. Za podpory Obecního úřadu Skuhrov také myslivci z Honebního společenstva Skuhrov – Hatě vysázeli v honitbě plodonosné dřeviny místní provenience – jírovec maďal a jeřáb krasový.

V roce 2012 byl ukončen chov a lov na rybnících v Hatích z důvodu stavby rodinných domů.

Na rybníce v Leči jsou vybudovány hnízdní budky pro kachny a zásyp. Bažanti jsou kupováni a vypouštěni z voliér.

Odlov v roce 2012: černá 72 ks (5 ks úhyn), srnčí: 5 srnců + 2 srny + 1 srnče (11 srnčat úhyn), vysoká 6 laní + 5 kolouchů, 1 daněk + 6 daněl, 87 bažantů. Prodej zvěřiny – daňčí 60 Kč/kg, divočák 55 Kč/kg.

Hubertská zábava proběhla 20. 10. v pohostinství v Hatích. Přišlo hodně lidí a zábava se vydařila.

Poté ještě myslivci pořádali 15. 12. ples v Podbrdech, kde však byla malá účast místních.

SDH Hatě

Sbor má 79 členů. Je složen z členů činných – 45, z toho 11 žen a dále z členů přispívajících, kterých je 34, z toho 14 žen. Výbor sboru má 13 členů. Členské příspěvky jsou vybírány v částce 70 Kč za člena.

V letošním roce se družstva mužů a žen zúčastnila okrskové soutěže v Drahlovicích, kterou spolu s hasiči z Drahlovic sbor pořádal. Družstvo žen soutěž vyhrálo a družstvo mužů se umístilo na 3. místě.  Jako již tradičně se hasiči z SDH Hatě zúčastnili Hasičských hrátek v Drahlovicích, kde obě smíšená družstva vybojovala pátá místa. V září se hasiči z Hatí zúčastnili námětového cvičení ve Svinařích.

Během roku sbor nikde nezasahoval.

Plán činnosti byl splněn beze zbytku. Byly uskutečněny tři vydařené taneční zábavy – ples, máje a posvícení. Dále bylo uskutečněno pálení čarodějnic, s bohatým programem pro děti. Následoval fotbalový turnaj a chytání ryb. Na fotbalovém turnaji je bohužel účast rok od roku horší, a to i přesto, že letos bylo počasí velice vydařené. Turnaje se zúčastnili pouze 4 týmy a i diváků bylo málo, byla by škoda, kdyby se pro nezájem tato tradiční akce do budoucna neměla konat. Dále se sbor zúčastnil slavnostního rozsvěcení vánočního stromu před obecním úřadem 2. 12. 2012.

Společně se sborem pro občanské záležitosti navštívili hasiči z Hatí několik členů, kteří se dožili významných životních výročí a předali jim malé dárky.

Jako každý rok byl na jaře proveden úklid veřejného prostranství. Byla uskutečněna i brigáda na sběr kamene, kde byla opět účast slabá a je škoda, že si více členů nenajde čas na jedno sobotní dopoledne a nepřiloží ruku k dílu. Na podzim byl proveden úklid před hasičskou zbrojnicí.

Spolupráce s Obecním úřadem byla oboustranně vstřícná.

Činnost SDH Hatě podporuje Obecní úřad Skuhrov, rodina Linhartových a JK obchod.            

SDH Drahlovice

Akce: 1. 1. 2012 Novoroční výstup na rozhlednu „Suchý vrch“

10. 3. 2012 MDŽ pro členky SDH

30. 4. 2012 čištění požární nádrže

16. 5. 2012 liga proti rakovině - zakoupení květů na podporu prevence onkologických onemocnění

12. 5. 2012 organizace a účast na okrskové soutěži v požárním sportu – účast muži i ženy

26. 5. 2012 okresní soutěž v požárním sportu v Hořovicích – účast muži i ženy

2. 6. 2012 soutěž Plamen, jarní kolo – účast mladí hasiči – konání v Hořovicích

9. 6. 2012 posezení s reprodukovanou hudbou s názvem „Červnové posezení“ – konání na hřišti v Drahlovicích

16. 6. 2012 účast na memoriálu Radouš

13. 8. 2012 zásah při požáru sladovny ve Skuhrově

18. 8. 2012 zásah při požáru lesní školky nad Dobříší

18. 8. až 25. 8. 2012 hasičské soustředění mladých hasičů Chaloupky u Komárova

1. 9. 2012 účast oslavy SDH Osov 115 let založení sboru – předání daru

8. 9. 2012 účast na soutěži Tmaň – pouze muži

8. 9. 2012 účast na soutěži Skřipel – pouze děti

15. 9. 2012 účast oslavy SDH Liteň - 135 let založení sboru – předání daru

22. 9. 2012 „Hasičské hrátky“ konané a pořádané v Drahlovicích

6. 10. 2012 soutěž Plamen, podzimní kolo – účast mladí hasiči – konání v Hořovicích

17. 11. 2012 zásah odchyt zapomenuté labutě u Podbrd ve spolupráci s paní Stejskalovou

24. 11. 2012 výroční valná hromada sboru – konání pohostinství v Hatích

2. 12. 2012 rozsvícení vánočního stromu (spolupráce s OÚ Skuhrov)

během roku 5x darování krve

úmrtí členů Miroslav Plzenský, Zdeněk Votík, Vladislav Rott, Jiří Bosenský – účast na pohřbech, čestná stráž, zakoupení věnců

Podnikatelské subjekty v obcích

Hatě

Vladimír Linhart – farma, rostlinná výroba, chov skotu mléčného i masného plemene.

Vladimír Krtek a syn – zemní práce

Renata Svitáková – prodejna potraviny + smíšené zboží

Petr Kučera – pohostinství u Menclů

Skuhrov

JK Obchod (Nataša Jungmanová, Max Keller, Ladislav Pospíšil) – výroba  plastových prvků

Drahlovice

Mirek Petr – autooprava, pneuservis

Josef Kryll – opravy kovoobráběcích strojů

Michal Dufek – pohostinství U baby

Leč

Martin Malán – truhlářství

Petr Vlasák – Ranč Orient – chov a ustájení koní, jezdecký oddíl pro děti i vyjížďky pro dospělé, letní tábory v sedle. Natáčení filmů s koňmi – v Turecku – Tajemství medailonu, královský průvod.

Osvětová činnost

Místní lidová knihovna je otevřena každý pátek od 16 do 17 hodin, spravuje ji paní Marhoulová. Probíhá pravidelná obměna knížek pod vedením Knihovny Jana Drdy v Příbrami. Každoročně obec nakoupí nové knižní tituly v hodnotě 10 000 Kč.

Pohostinství

Zajišťují restaurace v Hatích a v Drahlovicích, v Hatích se také konají místní zábavy.

Zásobování obyvatelstva

Nájemcem prodejny v hatích je paní Renata Svitáková z Drahlovic č. p. 39 s ročním nájemným ve výši 2000 Kč.

Ceny základních potravin v obchodě v Hatích ke konci roku 2012: Chleba 1,2 kg 26 Kč 1 rohlík 2,90, 1 l mléka 16,90 Kč, 0,25 kg másla 39,60 Kč, mouka 1 kg 14,90 Kč,

Do obce zajíždí pojízdná prodejna Eissmann – mražené zboží a prodejna s textilem, pracími prostředky, papírovým a drogistickým zbožím, ale i s ovocem, a zeleninou.

Cena uhlí ořech 2 – 259 Kč/1 q

ořech 1 – 332 Kč/1 q

Odpadové hospodářství

Kontejnery na plasty a papír a sklo stojí ve všech obcích spadajících pod OÚ Skuhrov, jejich odvoz zajišťují Technické služby Beroun.

Svoz směsného odpadu probíhá od konce dubna do poloviny září jednou za dva týdny, od poloviny září do konce dubna každý týden, vždy ve středu, i ve svátek, pokud vyjde na středu.

Počasí v průběhu roku

Zima 2011/2012 byla zpočátku spíše deštivá, s teplotami kolem bodu mrazu nebo lehce nad ním. Dva týdny dvacetistupňových mrazů přišly až v únoru, kdy už všichni vyhlíželi jaro. Sněhu bylo podprůměrně, zimní měsíce byly především ve znamení ledovky, přes den slabá vrstva sněhu roztála a v noci přimrzla. 

Březen i duben byly slunečné, teplé, s teplotami i přes dvacet stupňů, v květnu se objevil i tropický den, ale na ledové muže se citelně ochladilo, i když neklesla teplota pod nulu, část úrody to poznamenalo. Červen byl ve znamení velmi teplých až tropických dnů a hlavně silných bouřek. Začátek července byl tropický, opět střídavě s bouřkami. Následoval mírný pokles teplot na přelomu července a srpna, který však ke konci srpna završily dva týdny s rekordními teplotami, kdy na stanici v Dobřichovicích bylo naměřeno 40,4 stupně Celsia, což byl prozatím absolutní rekord od dob měření. Babí léto skončilo brzy a zářijová rána už nás vítala mrazíky. Na konci října napadl první sníh, nevydržel ovšem dlouho. V listopadu a prosinci se držely teploty někdy i přes deset stupňů nad nulou. Na štědrý den poletoval sníh, ale rychle tál, výsledkem byla po většinu svátečních dní ledovka.

Zemědělství

V Hatích hospodaří soukromý zemědělec Vladimír Linhart. Rodinná farma Linhartových se zaměřuje převážně na chov dojnic, mléko prodávají nejen do mlékáren, ale také přímo v mléčném automatu na parkovišti u farmy. Kromě dojnic jsou chovány i krávy masného plemena. Přírůstky telat bývají každoročně podobné. Úroda v roce 2012 byla průměrná, bez větších výkyvů i přes chladné jaro. Kromě čtyř členů rodiny má farma ještě šest stálých zaměstnanců.

Školství

Předškolní výchovu zajišťuje Mateřská škola Svinaře, do které ve školním roce 2011/2012 docházelo 8 dětí z obcí patřících pod OÚ Skuhrov. Základní vzdělání zajišťují Základní školy v Řevnicích, kam dochází 10 žáků, v Litni, kam dochází 31 žáků a jedna žákyně dochází do ZŠ v Srbsku.

Doprava

V obci jezdí pravidelné autobusové linky směrem na Řevnice, Hostomice, Liteň, Beroun. V osadě Leč je zastávka železniční tratě Zadní Třebaň – Lochovice.

Výstavba rodinných domků

Ve všech obcích, tedy v Hatích, Hodyni, Skuhrově i Drahlovicích se staví nové domy a přibývají nové rodiny.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
1
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Anketa