Obec Skuhrov

Vodovod

Cena vody pro rok 2024 je 73,70 Kč/m3

Cena vody pro rok 2023 je 67 Kč/m

V případě potíží s kvalitou pitné vody kontaktujte prosím obsluhu vodárny:  

Ing. Radek Borovka tel: 737 903 742

Porovnání všech položek výpočtu ceny vody za rok 2022 

Porovnání všech položek výpočtu ceny vody za rok 2020 (417.62 kB)

Zkrácený rozbor vody (623.07 kB)

Z vodovodu je přísně zakázáno napouštět bazény. 

V oblasti jakosti pitné vody postupujeme souladu s platnou legislativou. Děláme pravidelné rozbory vody a výsledky kontrol kvality pitné vody jsou předávány dalším oprávněným orgánům. 

Informace k vybraným prověřovaným ukazatelům:

VOLNÝ CHLOR

Ke zdravotnímu zabezpečení dodávané pitné vody v distribuční síti je používán chlór nebo chlornan sodný tak, aby byla zabezpečena pro případ mikrobiální kontaminace.  Mezní hodnota obsahu volného chlóru v pitné vodě je stanovena na max. 0,3 mg/l. Překročení mezní hodnoty volného chloru až do koncentrace 3,0 mg/l nepředstavuje přímé zdravotní riziko, je však nepříznivě ovlivněna jakost vody z hlediska pachu a chuti, u citlivých osob může docházet též ke dráždění pokožky. Nepřímé riziko může spočívat ve vzniku vyšších koncentrací vedlejších produktů chlorace, např. trihalomethanů.  

ŽELEZO

Železo se v různých formách v pitné vodě vyskytuje běžně, vyšší obsah bývá v podzemních a kyselejších vodách. Může mít původ i v korozi vodovodního potrubí. Mezní hodnota činí 0,2 mg/l. Její překročení je ze zdravotního hlediska zcela neškodné, může však být příčinou barvení prádla nebo zhoršených chuťových vlastností vody.   

MANGAN

Mangan v pitné vodě často doprovází zvýšený obsah železa. Překročení mezní hodnoty 0,05 mg/l může způsobovat zhoršení chuťových vlastností vody a barvení prádla. Působí též technologické potíže v podobě usazenin a zarůstání potrubí manganovými bakteriemi. se zdravotním rizikem může být spojeno až dlouhodobé překročení nejvyšší mezní hodnoty 0,5 mg/l.

DUSIČNANY

Dusičnany jsou konečným stupněm rozkladu dusíkatých organických látek a v pitné vodě se běžně nacházejí. Hlavním zdrojem jsou zemědělská hnojiva a odpadní vody. Jejich obsah v podzemních vodách závisí zejména na účinnosti ochrany zdroje systémem ochranných pásem, intenzitě zemědělského obdělávání půdy, klimatickém a půdním charakteru vsakovacích oblastí a na vegetačním období.

Mezní hodnota v pitné vodě činí 50 mg/l. Překročení představuje především přímé zdravotní riziko pro kojence do 3-4 měsíců věku při přípravě umělé kojenecké výživy. Z hlediska dlouhodobého příjmu snad mohou dusičnany hrát roli při vzniku karcinogenních nitrosaminů v zažívacím traktu lidí, v praxi to dosud ale nebylo prokázáno.   

CHLORIDY

Chloridy se v pitné vodě vyskytují běžně, mohou být přírodního původu z horninového podloží, nebo jsou jejich zdrojem odpadní vody, výluhy a splachy ze zimních posypů vozovek. Zvýšený obsah chloridů ve vodě proto slouží jako indikátor znečištění.

Mezní hodnota 100 mg/l může být překročena u chloridů přírodního původu z podloží. Ani překročení nejvyšší mezní hodnoty 250 mg/l nepředstavuje zdravotní riziko, může však docházet k nepříznivému ovlivnění chuťových vlastností vody. vysoký obsah chloridů též přispívá ke korozi materiálu potrubí a může tak vést k vyššímu obsahu toxických kovů ve vodě.   

BARVA:

Barva patří mezi základní jakostní ukazatele pitné vody, která má být bezbarvá. Mezní hodnota barvy činí 20 mg Pt stupnice. její překročení nemá samo o sobě zdravotní význam, ale měla by být objasněna příčina. Zbarvení přírodního původu bývá způsobeno např. přítomností huminových látek nebo barevných sloučenin kovů jako je železo nebo mangan. 

ZÁKAL:

Zákal, tedy sníženou průhlednost vody, způsobují jemně rozptýlené částice různého složení a původu, např. nerozpustné sloučeniny železa a manganu, zvířené sedimenty apod. Čirost vody patří mezi základní jakostní ukazatele pitné vody. Mezní hodnota zákalu činí 5 nefelometrických jednotek. její překročení může mít nepřímý zdravotní význam (zhoršená účinnost desinfekce vody chlórem, přítomnost látek umožňujících růst a množení bakterií) a zhoršuje vzhledové a chuťové vlastnosti vody.   

REAKCE VODY - pH:

Hodnota pH je významný ukazatel jakosti pitné vody. Přípustné rozmezí je 6,5 - 9,5. Nižší pH má voda agresivní, která rozrušuje materiály potrubí a může pak obsahovat více toxických kovů, při vyšším pH je významně snížena účinnost desinfekce vody. Přímé zdravotní účinky na kůži a sliznice se projevují až při extrémních výkyvech pH pod 4, nebo nad 11.   

VÁPNÍK

Vápník se spolu s hořčíkem dostává do podzemních vod rozpouštěním minerálů z horninového podloží. Je významný pro chuťové vlastnosti vody a spoluurčuje stupeň tvrdosti vody. Optimální obsah vápníku v pitné vodě je nad 100 mg/l, minimum je 30 mg/l. Nedodržení těchto hodnot nepředstavuje přímé zdravotní riziko, avšak v oblastech s měkkou pitnou vodou byl opakovaně prokázán vyšší výskyt srdečně-cévních onemocnění. Měkká voda s nízkým obsahem vápníku má též tendenci ke korozi materiálů a může pak obsahovat více toxických kovů.   

HOŘČÍK

Hořčík se spolu s vápníkem dostává do podzemních vod rozpouštěním materiálů z horninového podloží. Ovlivňuje chuťové vlastnosti vody a spoluurčuje stupeň tvrdosti vody. Optimální obsah hořčíku v pitné vodě je nad 30 mg/l, minimum je 10 mg/l. Nedodržení těchto hodnot nepředstavuje přímé zdravotní riziko, avšak v oblastech s měkkou pitnou vodou byl opakovaně prokázán vyšší výskyt srdečně-cévních onemocnění.Měkká voda s nízkým obsahem hořčíku a vápníku má též tendenci ke korozi materiálů a může pak obsahovat více toxických kovů.   

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Anketa