Obec Skuhrov

Kronika Obce Skuhrov 2011

 

V letošním roce jsem převzala kroniku od dlouholetého kronikáře Zdeňka Mottla. Jsem obyvatelkou obce Skuhrov, osady Leč, od roku 2004, velmi jsem si tuto malebnou obec oblíbila, založili jsme zde rodinu, a tak jsem hledala způsob, jak se více zapojit do zdejšího dění. Proto jsem se přihlásila na uvolněné místo kronikáře. Budu se snažit zaznamenat důležité události, které se v naší obci udály v průběhu roku.

 

Činnost obecního úřadu

První veřejná schůze obecního zastupitelstva se uskutečnila 24. března 2011

Starosta pan Marhoul nejprve seznámil přítomné s činností OÚ Skuhrov a s aktuálním děním v obci. Vyzdvihl tyto hlavní body:

Při povodni v lednu 2011 byla v osadě Ledrhaus poničena komunikace rozvodněným potokem, ve spolupráci s panem Šampalíkem byla obci přidělena dotace 5000 Kč na opravu cesty.

Do budovy OÚ byl zakoupen trezor na ukládání cenin, hotovosti a důležitých dokumentů.

Byl nainstalován nový program na výběr veškerých poplatků (odpady, psi, pronájmy).

Byla provedena reorganizace obecního úřadu, vymalování, nátěr dveří, položení nového linolea, výměna kováni a další.

Následně zastupitelstvo schválilo zprávu finančního výboru, kterou přednesl pan Linhart starší, dále zprávu kontrolního výboru, kterou přednesl pan Mottl a zprávu kulturního výboru, kterou přednesla slečna Živná.

Byly schváleny úpravy rozpočtu za XII/2010 a I a II/2011.

Bylo schváleno odkoupení pozemku p. č. 507/2, výměra 597 m2, od paní Černíkové za 50 Kč/m2, pro stavbu vodojemu

Byla schválena smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno pro dva vrty na p. č. 509/6 za 7500 Kč

Byl schválen prodej pozemků p. č. 367 a p. č. 367/1 o výměře 37 m2 a 47 m2 panu Nápravníkovi z Drahlovic za 7500 Kč.

Byla schválena odměna předsedovi kulturního výboru od ledna 2011.

Byla schválena žádost SDH Drahlovice o finanční příspěvek ve výši 41 500 Kč na soustředění pro mladé hasiče, pořádání kulturních akcí, nové zásahové helmy a náhradní díly na PPS 12.

Byla schválena žádost pana Chlebouna o finanční příspěvek na dětský karneval ve výši 2000 Kč.

Byly schváleny ceny pronájmu pozemků, skladovacích prostor a pohostinství

 

Ceník za pronajaté pozemky nesloužící pro účely podnikání nájemce - cena v Kč za pronájem 1 m2/ročně:

Užívání pozemku k bytovému domu - všechny obce 1,- až 5,-

Pozemek pod rekreační chatou - všechny obce 8,-

Pozemek pod jinou stavbou - všechny obce 5,-

Lesní pozemek pod rekreační chatou - všechny obce 16,-

Ostatní účely - všechny obce dohodou

 

Ceník pro pronajaté pozemky a budovy sloužící pro účely podnikání nájemce - současná cena bez DPH:

Skladové plochy (budovy) - všechny obce 49 Kč/m2/měsíčně

Manipulační plochy - všechny obce dohodou

Umístění provozovny - všechny obce dohodou

Reklamní plochy a zařízení - všechny obce 2000 Kč/rok

Ostatní účely - všechny obce dohodou

 

Dále bylo schváleno zvýšení nájemného v pohostinství v Hatích na 8000 Kč/měsíc a pohostinství v Drahlovicích na 6000 Kč/měsíc.

Bylo schváleno jmenování velitele SDH Drahlovice, byl jím jmenován pan David Náhlík.

Bylo schváleno vypracování projektové dokumentace cesty pro výstavbu nových domků v Hatích panem Pazderou za cenu pro obec 31 200 Kč.

Byly schváleny směrnice OU Skuhrov pro oběhy finančních dokumentů, dohod, podpisových vzorů atd.

Byl schválen výhled rozpočtu na roky 2011-2014

Byla schválena spolupráce s paní Chlebounovou, která zorganizovala veřejné čištění Vrahova potoka - na základě její žádosti obec objedná kontejner na odpad.

Byl schválen nákup vozidla Multicar za předpokládanou cenu cca 60 000 Kč

Byla předložena informace pro vlastníky vodních děl IV. třídy. Jedná se o kontrolu těchto vodních děl vlastníky. Pro OU Skuhrov bude tuto činnost jedenkrát měsíčně provádět kontrolní výbor, kromě vizuální kontroly provede písemný zápis o zjištěném stavu. Jedná se o rybníky v Hatích a Hodyni a nádrže v Drahlovicich.

Byla přednesena žádost obyvatel osady Leč (U Pily) o omezení rychlosti v této lokalitě značením. Žádost je v jednání s odborem dopravy v Berouně.

OÚ Skuhrov obdržel sponzorský dar ve výši 7000 Kč od MUDr. Peškové, tento dar bude použit na nákup antuky pro tenisový kurt v Hatích.

Další zasedání obecního zastupitelstva se konalo 13. 5. 2011

Obecní zastupitelstvo schválilo výsledek hospodaření.

Byla schválena změna správce rozpočtu, novým správcem rozpočtu byla ustanovena Lucie Živná.

Byla schválena žádost pana Kučery o povolení úpravy skladu v pohostinství v Hatích (z hygienických důvodů, jde o oddělení skladu potravin a kotelny).

Byla schválena cenová nabídka pana Krtka na vyčištění přítoku U Lederhausu za cenu 14 230 Kč

Byla schválena žádost TC Westend, zastoupeného paní Doudovou, o povolení k uspořádání slavnostního ohně a pokáceni soušek na tento oheň. Byly přesně stanoveny požadavky, za jakých podmínek bude možno slavnostní oheň uspořádat, včetně sledování aktuálních povětrnostních podmínek

Bylo schváleno, že paní Kaasová převezme po panu Mottlovi funkci kronikáře obce

Byl schválen dle oznámeného záměru prodej přívěsného vozíku pod PS 12 umístěného u SDH Drahlovice.

Byla schválena žádost SDH Drahlovice o nákup sportovního oblečení pro mladé hasiče za cenu 5000 Kč.

Zastupitelstvo dále schválilo žádost SDH Hatě o finanční příspěvek na pořízení opasku pro družstvo žen a nákup sladkostí a odměn při pořádání pálení čarodějnic.

Zastupitelstvo schválilo výdaje Sboru pro občanské záležitosti za I. čtvrtletí roku 2011 ve výši 9700 Kč.

Zastupitelstvo schválilo cenovou nabídku pana Miloše Knopa na rekonstrukci střešní krytiny na budově OU v Hatích, která byla cenově výhodnější oproti cenové nabídce firmy pana Motyčky.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí předběžnou žádost MUDr. Buchbauera na odkoupení části pozemku č. 393 o výměře 125 m2, která navazuje na jeho ostatní pozemky.

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření za III. a IV. měsíc roku 2011

Zastupitelstvo naplánovalo pro občany možnost očkování psů proti vzteklině přímo v obci 14.5.

15.7. bylo vyvěšeno na úřední desce Omezení a zákaz vstupu do honebních pozemků v k. ú. Svinaře a Hodyně u Skuhrova, z důvodu rušení klidu zvěře v době kladení mláďat.

30. 7. proběhl sběr nebezpečného odpadu, byly vybírány lednice, autobaterie, pneumatiky, žárovky, televizory, barvy, oleje a další. Zastávky svozného automobilu byly ve všech obcích, včetně osady Leč.

Další zasedání obecního zastupitelstva se konalo 12. 8. 2011

Starosta informoval o jednání s dopravním inspektorátem ohledně úpravy provozu na pozemní komunikaci v Leči – bude částečně vyhověno a osada bude osazena dopravním značením „doporučená rychlost 60 km/h a značkou „pozor chodci“.

Další informace se týkala uzavření smlouvy s firmou DP Rekont Strašice, která se zabývá bezplatnou likvidací nebezpečného odpadu (lednice apod.). Bude zřízeno sběrné místo pro tyto spotřebiče u klubovny v Hatích, dále pak jedno sběrné místo na drobné domácí elektrospotřebiče vznikne v klubovně v Hatích.

Starosta dále informoval o povodni ve dnech 20. - 21. 7. 2011, škody na majetku obce byly vyčísleny ve výši cca 3 000 000 Kč (týká se hlavně obecních cest), bylo provedeno hlášení o povodni a navržena preventivní opatření. Dále bude provedena se správou povodí kontrola vodních toků.

Další informace se týkala úpravy vodoteče před bytovkou v Hatích, kde bude provedeno uložení žlabů pro odvod vody od lesa a z polí.

Dále starosta apeloval na udržování pořádku okolo kontejnerů a správné třídění odpadu.

Byla projednána žádost MUDr. Martiny Brejnikove o odprodej pozemku parc. č. 209/2 o výměře cca 60 m2 pro zbudování zemního filtru – zastupitelé předběžně souhlasí s odprodejem tohoto pozemku.

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s paní Ivanou Stejskalovou z Drahlovic, která převzala volně pobíhajícího psa dne 3. 6. 2011 v obci Skuhrov. Pani Stejskalová obdržela částku ve výši 3000 Kč a dále je zproštěna za tohoto psa hradit po dobu dvou let místní poplatek

Zastupitelstvo dále projednalo nabídku na otočnou závoru, která by měla být umístěna u hřiště v Hatích, aby zabránila vjezdům vozidel, cenová nabídka činí 8393 Kč

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na dětský den, který pořádá ZŠ Liteň, ve výši 1500 Kč

Zastupitelstvo projednalo písemný podnět pana Vlastimila Taraby ve věci stavu vodoteče (strouhy) nad obcí Drahlovice, na písemný podnět bylo odpovězeno

Zastupitelstvo projednalo písemný podnět pana Wintra ohledně vodoteče nad bytovkou v Hatích, OÚ kontaktoval majitele přilehlých pozemků a oznámil jim úpravu vodoteče uložením žlabů pro odtok vody.

Dále byl projednán nákup komunální techniky TERA-TRAC 4 GL – základní cena 299 000 Kč + příslušenství.

Zastupitelstvo dále schvaluje příspěvek SDH Hatě na opravu hráze rybníka v Hatích – příspěvek činí 9400 Kč

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek SDH Drahlovice na nákup kanalizačního krtka pro čištění mostků v obci.

Zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtového opatření z 9. 8. 2011

19. 8. bylo na úřední desce vyvěšeno Územní rozhodnutí o umístění stavby studny pro žadatele Martina Koláře zastoupeného AS GAVAS s.r.o., Arch. Robertem Gavelčíkem.

26. 8. bylo vyvěšeno na úřední desce Územní rozhodnutí o umístění stavby opěrné zdi vodního toku Vrahův potok pro žadatele Lesy České republiky, s.p.

1. 11. bylo vyvěšeno na úřední desce Územní rozhodnutí o umístění stavby veřejného vodovodu, vrtaných studen I a II, vodojemu a úpravny vody pro žadatele Obec Skuhrov, zastoupenou společností INGAS Praha s.r.o.

Dále Oznámení o prodeji pozemku: Obecní úřad Skuhrov tímto oznamuje záměr prodeje pozemků v k. ú. Skuhrov, osada Skuhrov, parc. č . 393/2 o výměře 189 m2, parc. č. 393/3 o výměře 146 m2 a parc.č.393/4 o výměře 93 m2.

Další zasedání obecního zastupitelstva se konalo 18. 11. 2011

Starosta pan Marhoul informoval o dluhu pana Volfa za odběr elektřiny a plynu za období od roku 2008 doposud ve výši 236 000 Kč. Na tuto částku byl vydán platební rozkaz prostřednictvím soudní žaloby. Dále byl nájemce vyzván k úhradě nájemného od 1. 12. 2011 na pět měsíců dopředu (dle smlouvy), včetně záloh na elektriku a záloh na plyn ve výši 59 000 Kč, a to do 30. 11. 2011. Pokud tak pan Volf neučiní, bude mu odpojen elektroměr a plynoměr.

Bylo zadáno firmě PROZNAK osazení značek omezujících rychlost v osadě Leč.

Byla sepsána dohoda s pí. Nájemníkovou I. ohledně pravidel při cvičení žen.

Byla provedena oprava hráze rybníka v Hatích

Byla provedena oprava chodníku mezi obcemi Skuhrov a Drahlovice

Probíhají přípravy na rozsvícení obecního vánočního stromku, které se bude konat 27. 11. 2011 od 14 hodin.

Byla postavena závora u klubovny v Hatích

Byla zakoupena komunální technika pro úklid sněhu a trávy

Byla provedena kanalizace na cestě k paní Jungmanové

Opět pan starosta apeloval na udržování pořádku okolo kontejneru na plasty

Zastupitelé schválili odprodej pozemku parc. číslo 393/4 MUDr. Buchbauerovi, pozemek parc. číslo 393/3 Ing. Černíkovi a pozemek parc. číslo 393/2 panu Bartoníčkovi. Cena za 1 m² bude činit 200 Kč

Zastupitelstvo projednalo smlouvy na údržbu místních komunikací v zimním období. Údržbu v obcích Skuhrov a Drahlovice bude provádět pan Nápravník, údržbu v obci Hatě pan Krtek a v Hodyni pan Cihlář

Byly projednány nabídky na opravy vodoteče v Hatích a na Skuhrově.

Pan Feffer ze Skuhrova podal žádost o pronájem pohostinství v Drahlovicích. V současné dojde k ukončení stávající smlouvy, bude provedeno výběrové řízení.

Byla předběžně projednána žádost paní Hnátkové o odprodej pozemku, zastupitelé předběžně souhlasí. Cena pozemku 200 Kč za 1 m². Žadatelka uhradí náklady na oddělení pozemku a vypracování kupní smlouvy.

Byla projednána žádost pana Klimenta o rekonstrukci lávky přes Svinařský potok od osady Leč – zastupitelé se dohodli na úhradě ½ nákladů, cca 60 000 Kč po realizaci projektu.

Zastupitelstvo schválilo směrnici pro provádění inventur v obci

Zastupitelé se dohodli, že obecní úřad nebude odprodávat akcie České spořitelny, a.s

Zastupitelé předběžně souhlasí s odprodejem pozemku u potoka, parcelní číslo 328/4, panu Krtkovi. Žadatel provede na vlastní náklady dělení pozemku a vypracování kupní smlouvy. Cena pozemku bude 200 Kč za 1 m²

Byla projednána kupní smlouva o odprodeji plynového vedení společnosti RWE Gas Net s.r.o. – jednání je vedeno s DSO Horymír, který je vlastníkem plynovodu.

Byla projednána smlouva o dílo na stavební povolení s firmou Ingas a podání žádosti na dotaci na veřejný vodovod

Zastupitelé odsouhlasili výběr firmy IS engineering s.r.o. pro veřejnou soutěž na zakázku malého rozsahu.

Obec Skuhrov oslovila firmy AQUARIUS, FK BAV a RISL s.r.o., ohledně účasti na veřejné soutěži pro stavbu vodovodu

Zastupitelé odsouhlasili nákup 30 židlí do velké zasedací místnosti – pořizovací cena za 1 ks cca 665 Kč

16. 12. 2011 se uskutečnilo mimořádné veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo projednalo a schválilo bezúplatný převod pozemku parc. číslo 509/2 v k. ú. Skuhrov, tento pozemek je spravován Pozemkovým fondem a Úřadem pro zastupování státu, jedná se o pozemek pod vodojemem vodovodu, který by se měl v první etapě budovat v Drahlovicích.

Zastupitelstvo schválilo vyhlášku 1/2012 o odpadech, z této vyhlášky vyplývá povinnost hradit za jeden svoz popelnice 70 Kč a rekreační objekty v katastru obce budou hradit roční poplatek ve výši 500 Kč

Byla projednána žádost paní Davídkové ohledně snížení nájmu za pozemek, na kterém stojí rekreační objekt v současné době údajně neobývaný, dále pak zproštění od platby za svoz komunálního odpadu – zastupitelstvo se rozhodlo, že bude ustanovena komise, která provede počátkem roku, dle počasí hned v měsíci lednu, místní šetření.

Byla projednána nabídka na opravu komunikace firmou DIPOS – jedná se o opravu poškozených asfaltových komunikací v Hatích, nabízená cena oprav činní cca 80 000 Kč – zastupitelstvo se rozhodlo prozatím odložit a znovu projednat na příštím zasedání

Byla projednána žádost manželů Chlebounových o pořízení sněhových zábran před jejich rodinný dům. Jelikož je zajištěn úklid sněhu, tzn., že by neměl být žádný problém s průjezdností v obci, bude manželům Chlebounovým písemně sděleno, že zábrany se prozatím pořizovat nebudou.

Zastupitelstvo schválilo rozpočet DSO Horymír na rok 2012, kde příjmy činní 72 400 Kč a výdaje činní 72 400 Kč

Byla projednána žádost o provedení opravy sálu v pohostinství v Hatích – jedná se o nové obložení sálu palubkami a provedení odvětrání proti vlhkosti – zastupitelé se rozhodli, že úprava by měla být provedena, ale osloví další firmy na vypracování cenových nabídek, pro porovnání.

12. 12. bylo vyvěšeno na úřední desce Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí v k.ú. Skuhrov pod Brdy obec Skuhrov a k.ú. Hodyně u Skuhrova obec Skuhrov.

 

Činnost společenských organizací:

SDH Hatě

Sbor je složen z členů činných, těch je k dnešnímu dni 44, z toho 11 žen, a dále z členů přispívajících, kterých je 37, z toho 14 žen. K dnešnímu dni tedy máme celkem 81 členů.

V letošním roce se družstvo mužů zúčastnilo okrskové soutěže v Karlštejně. Družstvo žen soutěž letošní rok vynechalo. Jako již tradičně jsme se zúčastnili Hasičských hrátek v Drahlovicích, kde družstvo žen vybojovalo první místo. Během roku sbor nikde nezasahoval.

Během roku SDH Hatě uspořádal tři vydařené taneční zábavy – ples, máje a posvícení. Dále bylo uskutečněno pálení čarodějnic s bohatým programem pro děti. Následoval fotbalový turnaj a chytání ryb. Návštěvy na těchto akcích byly menší než v minulých letech z důvodu nepříznivého počasí.

Dále se sbor zúčastnil slavnostního rozsvěcení vánočního stromu před obecním úřadem.

Veškerý zisk z akcí šel do hasičské pokladny. Členové také navštěvovali své jubilanty, spolu se Sborem pro občanské záležitosti, a předali jim malé dárky.

Na jaře byl proveden úklid veřejného prostranství a také úklid okolí klubovny. Byla uskutečněna brigáda na sběr kamene. Dále byla dvakrát provedena oprava rybníka. Na podzim byl proveden úklid před hasičskou zbrojnicí. Na brigádách byla hojná účast.

Činnost hasičů podporoval Obecní úřad Skuhrov, rodina Linhartových a JK obchod.

 

SDH Drahlovice

Sbor má 69 činných členů, z toho 14 členů mladých hasičů a 10 členů podporujících.

V  měsíci únoru se členové zásahového družstva zúčastnili stáže u HZS Beroun, při této stáži pracovali členové zásahového družstva plně v součinnosti s profesionálními hasiči včetně zásahů. V březnu pořádalo naše SDH posezení žen v rámci MDŽ. V dubnu byl proveden sběr starého železa, jehož výdělek posloužil plně, stejně jako v předešlých letech, coby dotace mladým hasičům na jejich letní soustředění. V tomto měsíci se dále členové SDH Drahlovice rozhodli, že budou darovat krev. Na transfúzní stanici v Hořovicích se sešlo celkem 15 členů a tímto darování v žádném případě neskončilo. Letos již darovali krev celkem čtyřikrát. V dubnu pořádali pálení čarodějnic na místním hřišti. V měsíci květnu proběhlo dle plánu práce vyčištění požární nádrže, dále se pak jsme v rámci obce v součinnosti s SDH Hatě uskutečnilo malé námětové cvičení, kdy v rámci úklidu nepořádku pod lesem byl ohněm likvidován odpad ze dřeva. Dopravní vedení bylo vedeno od požární nádrže přes celou obec až k lesu pomocí dvou strojů PS 12 a jednoho stroje PS 8. Celá akce dopadla v pořádku, a naše sbory tím prověřily svoji připravenost. V květnu dále probíhá celostátní akce „Liga proti rakovině“ a SDH Drahlovice se prvně v letošním roce zúčastnilo, vybralo a zaslalo na konto této akce 2500 Kč. V měsíci červnu byly uspořádány „suché máje“ venku na hřišti. Další červnovou akcí byly již tradiční Hasičské hrátky, kterých se zúčastnilo celkem 16 soutěžních družstev. V měsíci červenci se díky přívalovému dešti zvedla hladina drahlovického potoka a zásahové družstvo SDH Drahlovice, plně v součinnosti s obcí Skuhrov, spolupracovalo na monitorování potoka a požární nádrže, v jednom případě byla poskytována pomoc s velkým množství vody u rodinného domu pana Taraby, tohoto zásahu se zúčastnili David Náhlík, Jaroslav Nájemník ml., Petr Zálom, Lenka Peštová a Martina Zálomová. Vlivem tohoto přívalového deště SDH provádělo čištění potrubí pod přejezdovým mostkem, který byl kompletně zanesen splavovanou drtí z cest. V srpnu pořádalo SDH Drahlovice ve spolupráci s SDH Podbrdy soustředění pro mladé hasiče. V září se uskutečnil badmintonový turnaj pro členy SDH jako ukončení soutěžní sezóny a poděkování členům za jejich práci.

Do činnosti SDH patří i návštěvy jubilantů a vítání nových členů rodin hasičů.

V květnu se družstvo žen a mužů zúčastnilo okrskové soutěže v Karlštejně, kde obě soutěžní družstva postoupila do okresní soutěže, která se konala o týden později. Ženy se na okresní soutěži umístili na krásném pátém místě, muži se víceméně teprve rozkoukávali. Začátkem června SDH Drahlovice reprezentovali mladí hasiči v jarním kole hry „Plamen“, pořádané tentokráte na Vižině. V červnu se členové dále zúčastnili soutěže v Podbrdech, kde zároveň probíhali oslavy 115 let založení sboru. Zeny i muži se umístili na druhém místě, dětem se to tentokráte moc nevedlo. Dále proběhla soutěž v Radouši, kde ženy skončili na druhém místě a muži na třetím místě. V srpnu v Běštíně soutěžili pouze muži a pro defekt na rozdělovači se jim nepovedlo dokončit útok. Pozitivní bylo pouze to, že soutěžící na rozdělovači dopadl jenom s pohmožděninami na rukou. V září, na soutěži ve Skřipli, se ženy umístili na druhém místě. Muži a děti se ještě v měsíci září zúčastnili soutěže v Litni. Děti nás reprezentovali dále pak na soutěži „Karlštejnský pohár“. Mladí hasiči se nakonec zúčastnili podzimního kola hry „Plamen“, kde se umístnili na krásném osmém místě.

Muži naše SDH dále výborně prezentují během celého roku na soutěžích v malé kopané, kde se umísťují na krásných předních místech.

SDH je vděčný za veškerou podporu. V první řadě OÚ Skuhrov, který stejně jako v předešlých letech přispěl nemalou částkou na vybavení, např. zásahové helmy pro zásahové družstvo, sportovní oblečení pro mladé hasiče, příspěvek na soustředění mladých hasičů atd. Dále panu Jiřímu Hruškovi, jednateli společnosti TramVaz spol. s r.o., který ochotně pomáhá zapůjčováním dopravních prostředků, v letošním roce například pro odvoz materiálu na soustředění mladých hasičů.

Činnost Honebního společenstva Skuhrov-Hatě je popsána v kronice, kterou vede pan Zdeněk Votík

 

Kulturní akce v obci

Rozsvícení vánočního stromku proběhlo první adventní neděli, dne 27. 11. 2011 před budovou Obecního úřadu v Hatích od 14:00 hodin. Bylo připraveno vystoupení místních dětí a mladých slečen, se kterými si všichni rádi zazpívali koledy, dále vystoupila country skupina Sedláci a dechovka z Hořovic pod vedením pana Uzlíka.

Se stmíváním se rozsvítila světýlka na stromku, pan starosta Josef Marhoul popřál všem pěkné svátky a vše nejlepší do nového roku a vyjádřil přání, abychom se tu všichni sešli napřesrok.

Občerstvení zajistili hasiči z hatí a Drahlovic. Byla zajištěna i autobusová doprava.

Tímto setkáním byla založena velmi pěkná tradice sousedského předvánočního setkání.

 

Osvětová činnost

Místní lidová knihovna je otevřena každý pátek od 16 do 17 hodin, spravuje ji paní Marhoulová. Probíhá pravidelná obměna knížek pod vedením Knihovny Jana Drdy v Příbrami. Každoročně obec nakoupí nové knižní tituly v hodnotě 10 000 Kč.

 

Pohostinství

Zajišťují restaurace v Hatích a v Drahlovicích, v Hatích se také konají místní zábavy.

 

Zásobování obyvatelstva

Nájemcem prodejny v hatích je paní Renata Svitáková z Drahlovic č. p. 39 s ročním nájemným ve výši 2000 Kč.

Ceny základních potravin v obchodě v Hatích ke konci roku 2011: Chleba 1,2 kg 26 Kč 1 rohlík 2,80, 1 l mléka 16,80 Kč, 0,25 kg másla 37,60 Kč, mouka 1 kg 13,90 Kč,

Do obce zajíždí pojízdná prodejna Familly Frost – mražené zboží a prodejna s textilem, pracími prostředky, papírovým a drogistickým zbožím, ale i s ovocem, a zeleninou.

Cena uhlí ořech 2 – 245 Kč/1 q

ořech 1 – 318 Kč/1 q

 

Odpadové hospodářství

Kontejnery na plasty a papír a sklo stojí ve všech obcích spadajících pod OÚ Skuhrov, jejich odvoz zajišťují Technické služby Beroun.

Svoz směsného odpadu probíhá od konce dubna do poloviny září jednou za dva týdny, od poloviny září do konce dubna každý týden, vždy ve středu, i ve svátek, pokud vyjde na středu.

 

Počasí v průběhu roku

Zima 2010/2011 byla velmi bohatá na sníh i mrazy, několikrát byla vyhlášena sněhová kalamita, nebylo výjimkou, že napadlo přes noc 30 cm sněhu, při teplejších dnech se tvořilo náledí, které ztěžovalo život motoristům.

Od poloviny ledna došlo vzhledem k trvalým dešťovým srážkám a vysokým denním teplotám (i přes 10°C) k vzestupům hladin vodních toků, hojně i v povodí Berounky.

Na konci ledna se vyskytly vysoké mrazy, bylo několik arktických dní. Zima se držela do března zuby nehty, ale duben byl již příjemně teplý, s nejvyššími teplotami nad 20 stupňů, květen a červen byly slunečné a teplé, bohužel na prázdniny se počasí pokazilo, bylo chladno, deštivo, zataženo, oteplilo se až ke konci srpna, kdy teploty přesáhly +35°C a teplé a slunečné dny vydržely celé září. Počasí v létě bylo ovlivněno sopkou Eyjaejallajokull, která chrlila popel do atmosféry, následkem toho byly několikadenní odstávky v leteckém provozu.

Od října bylo chladněji, ale velké sucho, srážek bylo minimálně. První sníh se objevil v sobotu 21. listopadu  2011, ale záhy roztál.

Listopad 2011 se díky přetrvávajícímu anticyklonálnímu počasí a častým inverzím stal nejenom nejsušším měsícem roku 2011, ale i nejsušším listopadem od roku 2006 s úhrnem pouhých 0,6 mm srážek.

Na konci prosince 2011 se několik dnů po sobě vyskytla abnormálně vysoká denní maxima teplot, která překonala dosavadní naměřené rekordní hodnoty - stalo se tak 24. 12. s hodnotou +4,7°C, 27. 12. s hodnotou +5,9°C a 28. 12. s hodnotou +5,4°C.

Prosinec 2011 se zcela výjimečně stal 2. nejvlhčím měsícem roku 2011 (po červenci) s celkovým srážkovým úhrnem 93,2 mm. Navíc srážky padaly v 28 z 31 dnů, tj. po 90% trvání měsíce, což je též jedna z nejvyšších zaznamenaných hodnot. Srážky byly v našich obcích většinou dešťové, takže vánoce byly na blátě.

 

Zemědělství

V Hatích hospodaří soukromý zemědělec Vladimír Linhart, jehož rodinná farma obsadila v roce 2010 krásné 4. místo v soutěži Asociace soukromých zemědělců „Farma roku“. Farma Linhartových se zaměřuje převážně na chov dojnic, mléko prodávají nejen do mlékáren, ale také přímo v mléčném automatu, umístěném v dřevěné budce na parkovišti u farmy. Do přístroje se vejde sto litrů mléka, každý den je doplňováno čerstvé. Přístroj bere pouze mince, nevrací nazpět. Zatím je nutné mléko stáčet do vlastních nádob, ale pan Linhart už uvažuje o koupi automatu i na lahve. Místní i lidé z okolí si novinku pochvalují. Automat je v provozu 24 hodin denně.Kromě čtyř členů rodiny má farma ještě šest stálých zaměstnanců.

 

Školství

Předškolní výchovu zajišťuje Mateřská škola Svinaře, do které ve školním roce 2011/2012 docházelo 16 dětí z obcí patřících pod OÚ Skuhrov. Základní vzdělání zajišťují Základní školy v Řevnicích, kam dochází 8 žáků, v Litni, kam dochází 31 žáků a dva docházejí do ZŠ v Berouně.

 

Doprava

V obci jezdí pravidelné autobusové linky směrem na Řevnice, Hostomice, Liteň, Beroun. V osadě Leč je zastávka železniční tratě Zadní Třebaň – Lochovice.

 

Výstavba rodinných domků

Ve všech obcích, tedy v Hatích, Hodyni, Skuhrově i Drahlovicích se staví nové domy a přibývají nové rodiny.

 

Sbor pro občanské záležitosti

V tomto roce působí nově zvolený sbor pro občanské záležitosti, předsedkyní je Lucie Živní, členkami pak Ivana Stejskalová a Vlasta Kryllová z Drahlovic, Žaneta Živná a Lenka Macounová z Hatí, Jaroslava Marhoulová a Alena Hlinková z Hodyně. Při příležitosti životního jubilea přijdou jubilantovi zástupkyně SPOZ popřát, přinesou dárkovou knihu, kytici nebo lahev šampaňského. V rozhlase se hraje na přání oslavence, což zajišťuje paní Přádová, smuteční rozloučení provádí rozhlasem starosta obce Josef Marhoul nebo paní Jaroslava Marhoulová. V následujícím přehledu uvádím jubilea našich občanů a další údaje, které jsou náplní činnosti SPOZ.