Obec Skuhrov

Kronika Obce Skuhrov 2014

 chronologickém sledu zde popisuji události v obcích Skuhrov pod Brdy, Hatě, Hodyně, Drahlovice a osada Leč v průběhu roku 2013. Zprávy o činnosti spolků jsou řazeny v závěru zápisu.

 

Dne 3. 1. 2014 bylo vyvěšeno na úřední desce upozornění občanů na zákaz volného pobíhání psů.

Obec Skuhrov vyhlásila toto opatření na základě stížností některých místních občanů.

 

Dne 21. 1. 2014 bylo vyvěšeno na úřední desce oznámení, že v Hatích, Hodyni a Drahlovicích budou umístěny kontejnery, do kterých lze vhazovat nepoužitelný textil, včetně roztrhaných hadrů, záclon, tašek, batohů a bot. Dále lze vhazovat dětské hračky, včetně plastových. Tímto mohou občané přispět ke snížení objemu komunálního odpadu a jeho následné ekologické likvidaci.
    Tyto věci jsou určené k distribuci do azylových domů, dětských domovů či ústavů sociální péče, atd. Textil, který nelze již dále využít, je ekologicky likvidován. Likvidaci, distribuci a recyklaci zajišťuje firma WTORPOL, která v této oblasti působí přes 20 let.

 

Dne 24. 1. 2014 se konalo mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce Skuhrov.

Hlavní body a informace byly následující.

Schválení inventury za rok 2013 – starosta pan Marhoul seznámil přítomné s nově zařazeným majetkem, převody majetku mezi SDH Drahlovice a SDH Hatě a vyřazeným majetkem.

 

Bylo chváleno vodné na rok 2014 – ve výši 25 Kč/m³ a měsíční pronájem vodoměru 10 Kč.

 

Dne 12. 2. 2014 bylo na úřední desce vyvěšeno oznámení záměru pronájmu pozemku parc. č. 37/4 v k.ú. Skuhrov pod Brdy o výměře 0,8311 ha, pozemek je veden jako pastvina.

 

Dne 7. 3. 2013 bylo na úřední desce vyvěšeno Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský rozhodla o ukončení mimořádných veterinárních opatření nařízených na základě Nařízení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Středočeský kraj č. SVS/2013/0334229-S o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel ve Středočeském kraji ze dne 22.5.2013.

 

Dne 13. 3. 2013 bylo na úřední desce vyvěšeno Oznámení záměru o prodeji pozemku parc. č.

393/2 o výměře 99 m2 v katastrálním území Skuhrov pod Brdy, osada Skuhrov.

 

Dne 19. 3. 2014 bylo na úřední desce vyvěšeno Nařízení Státní veterinární správy k tlumení a zamezení šíření varroázy - mimořádná veterinární opatření: Předjarní, letní a podzimní preventivní ošetření včelstev.

 

Dne 28. 3. 2014 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce Skuhrov.

Hlavní body a usnesení byly následující.

 

Dne 26. 10. 2013 byla na obecní úřad podána žádost pana Havelky na poražení 8 ks olší u jeho chaty, dle původního záměru byl proveden průzkum, ovšem následně dorazilo zamítavé stanovisko od majitele sousední chaty pana JUDr. Procházky, který s kácením nesouhlasí, záležitost byla prozatím pozastavena.

 

Dne 17. 1. 2014 byla podána žádost o provozování vodovodu, která byla 21. 2. 2014 schválena.

Dne 25. 2. 2014 byl schválen provozní řád vodovodu Krajskou hygienickou stanicí v Berouně, kde součástí jsou i termíny odběrů kontrolních vzorků vody jak částečných, tak úplných. V dubnu bude uskutečněn den otevřených dveří vodojemu, aby měli občané možnost nahlédnout, jak provoz vypadá.

 

V měsíci březnu bylo znovu otevřeno pohostinství v Drahlovicích, náklady na znovuotevření jsou ve výši 70 000 Kč.

 

OÚ má v plánu v předvečer 8. 5. 2014 položit věnec u pomníku v Hatích.

 

Byla přednesena žádost o odkoupení pozemků manželi Zajíčkovými – zastupitelé nesouhlasí s odprodejem pozemků.

 

Obec souhlasila s návrhem MAS Karlštejnsko na zařazení správního území obce do územní působnosti SCUD MAS Karlštejnsko na období let 2014-2020 a to z důvodů, že by byla možnost získat případně

nějaké dotace.

 

Byl projednán návrh firmy SUMYMONT – jedná se o bezplatný pronájem veřejného osvětlení, kdy veškeré náklady ponese firma SUMYMONT, která je poté obci přefakturuje – zastupitelé nesouhlasili.

 

Zastupitelé odsouhlasili finanční příspěvek pro SDH Hodyně, SDH Drahlovice a SDH Hatě.

 

Byla schválena přísedící u soudu – paní Ing. Marhoulová.

 

Byla schválena nájemní smlouva pro pohostinství v Drahlovicích.

 

Pan Sviták přednesl zprávu o přezkoumání hospodaření obce, dále navrhnul mimořádnou odměnu paní Ing. Marhoulové a panu Mottlovi za zdárné vyhotovení inventur, každému ve výši 3 000 Kč, což bylo zastupiteli schváleno.

 

Byl schválen finanční příspěvek pro tenisový oddíl v Hatích.

 

Byla schválena cenová nabídka na klempířské práce, které jsou provedeny na pohostinství v Drahlovicích (ve výši 5 360 Kč) a dále na oplechování přístavby na hasičské zbrojnici v Hatích (ve výši 12 810 Kč.

 

Byla pronajata plošina od společnosti ALEKA s.r.o. v Rudné za cenu 3 300 Kč na víkend – z plošiny byly

ořezány vzrostlé lípy v Drahlovicích.

 

Byly schváleny dohody o vzorkování a analýze pitné a povrchové vody – rozbory bude provádět firma GEMATEST a týká se rozborů vody z vodovodu a povrchové vody za cenu 16 468 Kč za rok.

 

Byl odsouhlasen záměr prodeje pozemku parc. č. 393/2 a pronájem pozemku parc. č. 37/4.

 

Byla předložena žádost o povolení sportovní akce (fotbalový turnaj) – obec souhlasila za určitých podmínek, hlavně byl kladen důraz na pořádek a hlučnost.

 

Ve dnech od 2. 5. do 4. 5. 2014 byl pro občany v osadě Hodyně přistaven kontejner na velkoobjemový odpad, ve dnech 9. 5. až 11. 5. 2014 byl přistaven v osadě Hatě.

Dne 17. 5. 2014 proběhlo očkování psů v našich obcích. Cena jedné očkovací vakcíny činila 100 Kč. 

V pátek 23. 5. 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. 5. 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin se uskutečnily Volby do Evropského parlamentu. Místem konání voleb v okrsku č. 1 byla volební místnost na Obecním úřadě, Hatě 46.

Přišlo 87 voličů. Výsledky vypadaly takto:

 

SNK Evropští demokraté                                                                                                  1 hlas

Strana práce a Nespokojení občané!                                                                            1 hlas

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová                        1 hlas

Strana zdravého rozumu–NECHCEME EURO–za Evropu svobodných států        1 hlas

Koalice TOP 09 a Starostové                                                                                        18 hlasů

Liberálně ekologická strana                                                                                            6 hlasů

Komunistická strana Čech a Moravy                                                                           16 hlasů

ČSSD                                                                                                                                 18 hlasů

ANO  2011                                                                                                                         10 hlasů

ODS                                                                                                                                      7 hlasů

Strana zelených                                                                                                                  2 hlasy

Strana svobodných občanů                                                                                             2 hlasy

Komunistická strana Československa                                                                         1 hlas

Koalice DSSS a SPE                                                                                                        1 hlas

Česká pirátská strana                                                                                                      1 hlas

Občanská konzervativní strana                                                                                       1 hlas  

 

 

Dne 16. 5. 2014 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce Skuhrov.

Hlavní body a informace byly následující.

 

Na vodovod Drahlovice je připojeno deset odběratelů vody, je stále dolaďováno množství chemie (chlóru) s ohledem na dobrou kvalitu vody.

 

Pozemek pod křížkem u Hodyně – dle metodiky ministerstva je nutné, aby tyto sakrální stavby byly ve vlastnictví obce, jinak není možné do těchto objektů investovat, pozemek u tohoto objektu je ve vlastnictví rodiny Vinšových, bylo provedeno jednání, tak aby byl pozemek za 1 Kč odkoupen, k dohodě nedošlo, proto bude nutné, aby se vlastník o tento pozemek staral sám.

 

V pohostinství Drahlovice došlo k přerušení kabelu k čističce odpadních vod, firma Spojdrát z Mnichova Hradiště našla přesné místo přerušení a závada byla odstraněna.

 

Pan Krtek zhotovil dvě lavičky, které budou umístěny na tenisové kurty, dle cenové nabídky bude takto vyhotoveno ještě šest dalších kusů, které budou rozmístěny po obci, cena jedné lavičky bude činit 1 200 Kč.

 

O víkendu 24. a 25. 5. 2014 se uskuteční svoz velkoobjemového odpadu na Drahlovicích.

 

Dne 28. 6. 2014 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu.

 

Byla schválena žádost o finanční příspěvek SDH Drahlovice na nákup triček pro mladé hasiče ve výši 834 Kč.

 

Byl projednán počet zastupitelů na další volební období – zastupitelé odsouhlasili stejný počet jako v současné době, tj. devět členů.

 

Obyvateli domu Skuhrov 3 byla podána žádost o rozšíření veřejného osvětlení – zastupitelé odsouhlasili.

 

Dne 14. 6. 2014 proběhl den otevřených dveří ve vodojemu v Drahlovicích. Otevřeno bylo od 9:00 do 12:00 hod. Prohlídka byla doplněna odborným výkladem.

                                                  

Od středy 2. 7. 2014 začala každý týden ve středu jezdit do našich obcí pojízdná prodejna maso – uzeniny firmy Michal Gerber Černošice.

 

Dne 18. 7. 2014 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce Skuhrov.

Hlavní body a usnesení byly následující.

 

Byla řešena dopravní nehoda, při které byl poškozen majetek obce (křížek mezi Drahlovicemi a Skuhrovem), pojistná událost byla nahlášena pojišťovně.

 

Byla schválena žádost SDH Hodyně – o příspěvek na pořádání dětského dne ve výši 2 000 Kč.

 

Byla projednána cenová nabídka na veřejné osvětlení – nabídku předložila společnost Elektromontáže s.r.o. v celkové ceně 27.797 Kč – jedná se o 3 osvětlení, která budou umístěna na Skuhrově a na Drahlovicích.

 

Byla projednána  žádost manželů Zajíčkových o odkoupení pozemku parc. č. 168/3 ve vlastnictví obce, na kterém stojí nemovitost manželů Zajíčkových, chata 079 – zastupitelé souhlasí

s odprodejem pouze té části pozemku, která je pod nemovitostí výše jmenovaných.

 

V Tetíně proběhla schůzka představitelů obcí a ProboBusu. Na této schůzce byla přednesena starostou P. Marhoulem žádost o rozšíření spojů mezi Řevnicemi a Drahlovicemi v odpoledních hodinách. Tato žádost byla přijata s tím, že spoj je zařazen na zkušební dobu do konce roku

2014, kdy bude vyhodnocena jeho vytíženost.

Byla řešena situace na otočce v Drahlovicích, kdy se zjistilo, že odprodejem přilehlého pozemku se zúžila komunikace. Bylo vyvoláno jednání s občany parkujícími kolem této otočky, kde je znesnadněn

průjezd autobusu, proto budou muset parkovat na svých pozemcích. Pokud by tento problém přetrvával, mohla by být tato autobusová zastávka zrušena.

 

Byla projednána cenová nabídka na okna do pohostinství v Drahlovicích – jde o výměnu stávajících nevyhovujících oken, za okna dřevěná dvoukřídlá s izolačními dvojskly, cena 1 ks 6 000 – budou ještě osloveny firmy s nabídkou na plastová okna, pak zastupitelstvo rozhodne.

 

Byla uzavřena Dohoda o spolufinancování čistícího stroje na místní komunikace – stroj zakoupí DSO Horymír, který bude dotován částkou ve výši 90 % a zbytek douhradí obce v rámci sdružení .

 

  1. Linhart Vl. vznesl dotaz na rybník v Hatích, kde je nutná oprava hráze, kde dochází k úniku vody a podemílání okolního terénu – v první řadě se provede pokus o utěsnění, toto provedou hasiči z Hatí

do konce srpna, dále budou hledány možnosti o získání dotací.

 

V jízdním řádu linky e50 – 21050 Běštín - Hostomice - Řevnice byla od 31. 8. 2014 do 31. 12. 2014 provedena změna, je vložen spoj č. 7 a č. 8. Spoj č. 7 jede z Drahlovic v 15:05 hod. do Řevnic. Spoj č. 8 jede z Řevnic v 14:40 hod. do Drahlovic.

 

Pan Čuba ukončil pronájem pohostinství v Drahlovicích, a tak byl 2. 10. 2014 vyvěšen nový záměr pronájmu pohostinství v Drahlovicích.

 

Dne 3. 10. 2014 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce Skuhrov.

Hlavní body a usnesení byly následující.

S žádostí pana Foukala o směně pozemků o celkové výměře 31 240 m2 obecních za pozemky v jeho vlastnictví o celkové výměře 30 905 m (Rozdíl 335 m2 by dokoupil) z důvodu velké finanční zátěže zastupitelé nesouhlasili.

 

Byla schválena cenová nabídka na opravu schodiště u budovy OÚ p. Burdy ve výši 19 200 Kč.

 

Byla schválena nabídka na výměnu oken v pohostinství na Drahlovicích a v Hatích - zastupitelé vybrali nabídku společnosti VEKRA, celkové náklady budou činit 83 693 Kč.

 

Bylo vyhověno žádosti firmy DATA CONNECT S.r.o. o zkrácení smrků na pozemku obce s ohledem na zlepšení kvality signálu internetu a dále o souhlas s úpravou komína obecního úřadu pro umístění vysílacího zařízení.

 

Žádost manželů Hubačových o odprodej obecního pozemku pod chatou st. č. 57 výše jmenovaných - zastupitelé neschválili.

 

Zastupitelé schválili cenovou nabídku pana Malechy na opravu střechy skladu u budovy OÚ -

v celkové výši 9 230 Kč.

 

V závěru přednesl starosta pan Marhoul shrnutí uplynulého volebního období.

 

Ve dnech 10. - 11. 10. 2014 se konaly Volby do zastupitelstva obce. Výsledky voleb byly následující:

Volební strana č. 1 Sdružení nezávislých kandidátů

  1. Vladimír Linhart
  2. Martina Zálomová
  3. Vladimír Linhart
  4. Josef Marhoul
  5. Martin Mottl
  6. Milan Knop

 

Volební strana č. 2 Česká strana sociálně demokratická

  1. Miloslav Plzenský
  2. Lucie Živná
  3. Štěpán Dolejší

 

Dne 3. 11. 2014 proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Skuhrov.

 

Na úvod zasedání předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy

zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

Poté předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Člen zastupitelstva pan Milan Knop navrhl zvolit do funkce starosty pana Josefa Marhoula. Před hlasováním byla dána

možnost zastupitelstva i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné

stanovisko sděleno nebylo.

Zastupitelstvo obce Skuhrov zvolilo starostu pana Josefa Marhoula.

Do funkce místostarostky byla zvolena paní Martina Zálomová.

Předsedou finančního výboru byl zvolen pan Milan Knop.

Předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Martin Mottl.

Členy finančního výboru byli zvoleni pan Vladimír Linhart ml. a pan Mgr. Štěpán Dolejší.

Zastupitelstvo obce Skuhrov odložilo volbu členů kontrolního výboru z důvodu

nedostatku kandidátů na členství ve výboru na nejbližší zasedání.

Předsedou kulturního výboru byl zvolen pan Vladimír Linhart st.

Zastupitelstvo obce Skuhrov zvolilo zastupitele s podpisovým vzorem, a to pana

Josefa Marhoula, paní Martinu Zálomovou a pana Milana Knopa.

 

Byla schválena výše částky rozpočtového opatření pro starostu, tedy maximální částka, kterou může starosta obce samostatně schválit a pouze na nejbližším zasedání seznámí zastupitele s tímto rozpočtovým opatřením. Schvalovaná výše je 200 000 Kč.

 

Zastupitelstvo obce Skuhrov schválilo správcem rozpočtu pana Martina Mottla.

 

Dne 21. 11. 2014 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce Skuhrov.

Hlavní body a usnesení byly následující.

 

Byla provedena volba členů kontrolního výboru – zastupitelé zvolili pana Miloslava Plzenského a pana Vladimíra Krtka.

 

Proběhlo schválení členů SPOZ - předsedající starosta pan Josef Marhoul navrhl zvolit členy SPOZ paní

Lucii Marhoulovou, paní Alenu Hlinkovou, paní Ivetu Krtkovou, paní Lenku Macounovou, paní Vlastu Kryllovou a paní Kamilu Kaasovou. Zastupitelé takto navržený Sbor pro občanské záležitosti schválili.

 

Zastupitelstvo schválilo oddávající pana Josefa Marhoul a paní Martinu Zálomovou.

 

Byla schválena organizace rozsvícení vánočního stromu a finanční příspěvek ve výši 1 000 Kč pro kroužek „Šikovné ručičky“ pod vedením paní Macounové.

 

Tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromu se bude konat 29.11.2014 od 15:00 v prostorách Obecního úřadu v Hatích.

 

Dne 15. 12. 2014 bylo vyvěšeno na úřední desce, že obecní úřad Skuhrov oznamuje záměr pronajmout sociální buňku jako nebytový objekt v prostoru OU. 

 

Dne 2. 12. 2014 od 14:30 proběhlo před budovou Obecního úřadu v Hatích v pořadí již čtvrté rozsvícení vánočního stromečku. Po úvodním slovu starosty obce pana Marhoula proběhlo vystoupení dětí z Mateřské školy ve Svinařích, nechybělo ani představení dětí z dětského sboru Šikovné ručičky, který rozvíjí svou činnost na Obecním úřadě v Hatích. Následovaly skladby dechové hudby z Hořovic pod vedením pana Uzlíka, při nichž jsme se postupně přesunuli ke stromečku a vyčkali, až jej obestoupily děti se svíčkami a ze svíček přeskočila pomyslně světýlka přímo na stromeček, který se v tu chvíli rozzářil.

Poté pan starosta všem popřál mnoho zdraví a štěstí do nového roku a také, abychom se zase sešli napřesrok.

V lehce mrazivém odpoledni všichni uvítali výborné občerstvení, které připravili hasiči z Hatí a z Drahlovic. Na nádvoří úřadu vonělo vánoční cukroví, klobásy, svařené víno či grog, pro děti byl připraven čaj. U stánků také bylo možno zakoupit svícínky, věnce a jiné vánoční dekorace.

 

 

Spolková činnost

 

SDH Hatě

SDH Hatě má 13členný výbor, který se během roku nescházel pravidelně, ale dle potřeby, jak bylo nutné zajišťovat úkoly, které vyplynuly z plánu činnosti, tak jak byl schválen poslední výroční valnou hromadou a také dle úkolů v rámci okrsku.

Sbor je složen z členů činných – těch je v roce 2013 celkem 45 a dále z členů přispívajících, kterých je 34. K dnešnímu dni tedy máme celkem 79 členů.

Byly uskutečněny tři vydařené taneční zábavy – ples, máje a posvícení. Dále bylo uskutečněno pálení čarodějnic, s bohatým programem pro děti. Následoval fotbalový turnaj a chytání ryb. Na fotbalovém turnaji je bohužel účast rok od roku horší. Turnaje se zúčastnily pouze tři týmy a i diváků bylo málo.  Dále se sbor zúčastnil slavnostního rozsvěcení vánočního stromu před obecním úřadem.

Společně se sborem pro občanské záležitosti zástupci SDH navštívili několik členů, kteří se dožili významných životních výročí a předali jim malé dárky.

Členové sboru se zúčastnili několika okrskových schůzí.

Jako každý rok, tak i letos byl na jaře proveden úklid veřejného prostranství. Na podzim byl proveden úklid před hasičskou zbrojnicí.

Spolupráce s Obecním úřadem byla oboustranně vstřícná.

 

SDH Drahlovice

Sbor má 65 činných členů, z toho 16 členů mladých hasičů a 8 členů podporujících.

V měsíci březnu hasiči popřáli k Mezinárodnímu dni žen všem členkám, v dubnu provedli nejprve vypuštění a pak vyčištění požární nádrže. Dále jako každý rok pořádali pálení čarodějnic na místním hřišti. V měsíci květnu se zúčastnili akce „Český den proti rakovině“, kdy přispěli částkou cca 2500 Kč zaslanou na konto této akce, v tomto měsíci proběhl také úklid v okolí hasičské zbrojnice. V měsíci červnu drahlovičtí hasiči pořádali „Červnové posezení“, které nahrazovalo původní májovou zábavu, pro nepřízeň počasí přímo v budově hasičské zbrojnice a před zbrojnicí. V měsíci srpnu hasiči s kamarády ze SDH Podbrdy pořádali šestý ročník hasičského soustředění v Chaloupkách u Komárova. V září se zúčastňovali soutěží a také sami pořádali již pátý ročník „Hasičských hrátek“.

V tomto roce opět členové SDH pravidelně a v hojném počtu darovali krev.

Dále v letošním roce navštěvovali jubilanty.

Hasiči v roce 2014 pravidelně soutěžili.  Nejen dospělí, ale mladí hasiči SDH reprezentovali ve hře „Plamen“.

 

Honební společenstvo Skuhrov – Hatě

Slaví v letošním roce dvanáct let své činnosti. Výměra honitby je 837 ha, z toho 806 ha činí půda, 12 ha voda, 19 ha les. V honitbě je lovena zvěř srnčí, jelen evropský, daněk skvrnitý, černá zvěř, z drobné kachna divoká, bažant obecný. Kromě péče o zvěř a odlovu se věnují členové honebního společenstva brigádám na zemědělských pozemcích dle potřeby a oživují též společenské dění v obci pořádáním posledních lečí a hubertských zábav. Za podpory Obecního úřadu Skuhrov také myslivci z Honebního společenstva Skuhrov – Hatě vysázeli v honitbě plodonosné dřeviny místní provenience – jírovec maďal a jeřáb krasový.

V roce 2012 byl ukončen chov a lov na rybnících v Hatích z důvodu stavby rodinných domů.

Na rybníce v Leči jsou vybudovány hnízdní budky pro kachny a zásyp. HS se věnuje také vypouštění koupené bažantí zvěře.

 

Podnikatelské subjekty v obcích

Hatě

Vladimír Linhart – farma, rostlinná výroba, chov skotu mléčného i masného plemene.

Krtek a syn – zemní práce

Svitáková – prodejna potraviny + smíšené zboží

Petr Kučera – pohostinství u Menclů

 

Skuhrov

Nataša Jungmanová - JK Obchod

 

Drahlovice

Mirek Petr – autooprava, pneuservis

Josef Kryll – opravy kovoobráběcích strojů

 

Leč

Martin Malán – zakázkové truhlářství

Petr Vlasák – Ranč Orient – chov a ustájení koní, jezdecký oddíl pro děti i vyjížďky pro dospělé.

 

Osvětová činnost

Místní lidová knihovna je otevřena každý pátek od 16 do 17 hodin, spravuje ji paní Marhoulová. Probíhá pravidelná obměna knížek pod vedením Knihovny Jana Drdy v Příbrami. Každoročně obec nakoupí nové knižní tituly v hodnotě 10 000 Kč.

 

Pohostinství

Zajišťují restaurace v Hatích a v Drahlovicích (v letošním roce provoz přerušen, ale uzavřena nová nájemní smlouva), v Hatích se také konají místní zábavy.

 

Zásobování obyvatelstva

Ke konci roku byly nově oživeny prodejny v Hatích i na Drahlovicích. Nájemcem prodejny v Hatích je pan Le Viet Hung s manželkou Thuy Phuong Nguyen, vedoucí prodejny na Drahlovicích je paní Eva Zemanová.

Ceny základních potravin v obchodě v Hatích ke konci roku 2012: Chleba 1,2 kg 26 Kč 1 rohlík 2,90, 1 l mléka 16,90 Kč, 0,25 kg másla 39,60 Kč, mouka 1 kg 14,90 Kč,

Do obce zajíždí pojízdná prodejna Eissmann – mražené zboží a prodejna s textilem, pracími prostředky, papírovým a drogistickým zbožím, ale i s ovocem, a zeleninou.

Cena uhlí ořech 2 – 259 Kč/1 q

ořech 1 – 332 Kč/1 q

 

Odpadové hospodářství

Kontejnery na plasty a papír a sklo stojí ve všech obcích spadajících pod OÚ Skuhrov, jejich odvoz zajišťují Technické služby Beroun.

Svoz směsného odpadu probíhá od konce dubna do poloviny září jednou za dva týdny, od poloviny září do konce dubna každý týden, vždy ve středu, i ve svátek, pokud vyjde na středu.

 

Počasí v průběhu roku

Rok 2014 byl jedním z nejteplejších roků v historii měření. Na řadě meteorologických stanic na našem území je rok 2014 zatím úplně nejteplejší a překonává tak i rok 2007, který u nás dosud držel rekord.
Za letošním velmi teplým rokem stojí především rekordně teplý únor a březen, kdy se průměrné měsíční teploty odchýlily o více než 3 °C. Sérii teplotně nadprůměrných měsíců narušil až květen, který byl teplotně normální. V letošním roce jediným teplotně podprůměrným měsícem se stal srpen, jehož chladná a deštivá druhá polovina řadě lidem pokazila dovolené. Na podzim se vrátil trend teplotně nadprůměrných měsíců. Za celý podzim se nevyskytl téměř žádný mrazový den, kdy teplota alespoň ráno klesne pod bod mrazu. V Praze Klementinu bylo letos překonáno pět teplotních rekordů (dva v březnu a tři v červnu). Podzim i zima byly teplé, deštivé a blátivé, děti se dočkaly sněhu jen pár dní a dlouho se neudržel. Díky teplé zimě byla velká nemocnost, protože se mrazem nespálily viry, byla častá i větší únava lidí, v našem klimatickém pásmu jsme stavění na to přes zimu si prožít chladné období.

 

Zemědělství

V Hatích hospodaří soukromý zemědělec Vladimír Linhart. Rodinná farma Linhartových se zaměřuje převážně na chov dojnic, mléko prodávají nejen do mlékáren, ale také přímo v mléčném automatu na parkovišti u farmy. Kromě čtyř členů rodiny má farma ještě šest stálých zaměstnanců. Úroda obilí byla dobrá, kukuřice také, pěstitelsky začala sezóna v roce 2014 kvůli teplému počasí dříve a úroda byla dobrá, málo se objevující mráz však nespálil ani škůdce, těch bylo dost.  

 

Školství

Předškolní výchovu zajišťuje Mateřská škola Svinaře. Základní vzdělání zajišťují Základní školy v Řevnicích, v Litni, v Srbsku a v Berouně.

 

Doprava

V obci jezdí pravidelné autobusové linky směrem na Řevnice, Hostomice, Liteň, Beroun. V osadě Leč je zastávka železniční tratě Zadní Třebaň – Lochovice.

 

Výstavba rodinných domků

Ve všech obcích, tedy v Hatích, Hodyni, Skuhrově i Drahlovicích se staví nové domy a přibývají nové rodiny.

 

Sbor pro občanské záležitosti

Při příležitosti životního jubilea přijdou jubilantovi zástupkyně SPOZ popřát, přinesou dárkovou knihu, kytici nebo lahev šampaňského. V rozhlase se hraje na přání oslavence, což zajišťuje paní Přádová, smuteční rozloučení provádí rozhlasem starosta obce pan Josef Marhoul nebo paní Jaroslava Marhoulová.

Vítání občánků narozených v roce 2014

Proběhlo 29. 3. 2014, přivítání byli tito noví občánci: Lukáš Doležel, Jiří Harnoch, Miloslav Vinš, Anna Tothová, Jan Malec.

Druhé vítání občánků proběhlo 27. 9. 2014, přivítaní občánci byli: Antonín Bezděk, Barbora Knopová, Šimon Tesařík.

Pro děti bylo připraveno přivítání starostou obce a zástupkyněmi Sboru pro občanské záležitosti. Každý přivítaný občánek obdržel od obce dárek obsahující 1000 Kč, pamětní knížku, hračku a kytici. Vítání občánků bylo natočeno na DVD, které každý účastník dostal na památku.

Pohyb obyvatelstva

Počet obyvatel k 31. 12. 2013 : 477

K trvalému pobytu v naší obci bylo přihlášeno 20

Z trvalého pobytu v naší obci bylo odhlášeno 9

Narodili se 4

Zemřeli 9

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2014: 483

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Anketa