Obec Skuhrov

Kronika Obce Skuhrov 2013

V chronologickém sledu zde popisuji události v obcích Skuhrov pod Brdy, Hatě, Hodyně, Drahlovice a osada Leč v průběhu roku 2013. Zprávy o činnosti spolků jsou řazeny v závěru zápisu.

 

Začátek roku 2013 byl ve všech obcích, Skuhrov nevyjímaje, ve znamení volby prezidenta republiky. Volby se konaly v zasedací místnosti Obecního úřadu v pátek 11. ledna a v sobotu 12. ledna.

 

Voleb se zúčastnilo 240 voličů.

Kandidáti obdrželi tyto počty hlasů:

 

 1) Zuzana Roithová                5

 2) Jan Fischer                        45

 3) Jana Bobošíková                6

 4) Taťána Fischerová              5

 5) Přemysl Sobotka                6

 6) Miloš Zeman                    55

 7) Vladimír Franz                 17

 8) Jiří Dientsbier                   41

 9) Karel Schwarzenberg       60

 

Bylo potřeba volby zopakovat, druhé kolo proběhlo 25.-26. ledna. V naší obci byly preference velmi vyrovnané – zúčastnilo se 219 voličů, 109 hlasů obdržel Karel Schwarzenberg a 110 hlasů Miloš Zeman, který se stal novým prezidentem České republiky.

 

Další událostí už občanům bližší, byl zápis do první třídy v ZŠ Františka Josefa Řezáče v Litni. Konal se v úterý 15. ledna 2013 od 13.30 do 18.00 hodin v budově školy.

 

V polovině února spadl v Rusku meteorit, panovaly obavy i ze zásaku České republiky, naštěstí se nám kosmická tělesa vyhnula.

 

V únoru bylo vyvěšeno na úřední desce Oznámení záměru o směně a pronájmu pozemků v katastrálním území Skuhrov pod Brdy, osada Hatě parc. č. 346/44 o výměře 82 m2 ve vlastnictví obce za pozemky parc. č. 346/18 o výměře 72 m2, 335/1 o výměře 13 m2 a parc. č. 81 o výměře 35 m2. Dále záměr pronájmu pozemku v k.u. Skuhrov pod Brdy, osada Hatě, parc.č. 293/9 o výměře 20 m2 .

 

Dne 12. 3. 2013 se uskutečnilo přezkoumání hospodaření obce Skuhrov za rok 2012. Přezkoumání proběhlo v sídle obce Hatě 46.

Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři: Marie Formanová,

Cyril Kukla

Zástupci obce: Josef Marhoul - starosta

Ing. Jaroslava Marhoulová - pokladní

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Byly zjištěno několik málo závažných nedostatků, které byly doplněny.

  1. 03. 2013 se zastupitelstvo obce Skuhrov na svém zasedání usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku obce Skuhrov č.2/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skuhrov.

 

A dále Obecně závaznou vyhlášku obce Skuhrov č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad. Výše poplatku je stanovena:

  • Nádoba 110 litrů- jeden svoz 75 Kč. (celoroční svoz)
  • Igelitový pytel 601 - 10 svozů – 600 Kč. (sezónní svoz v období od 1. 3. do 30. 9. kalendářního roku)

 

Dne 27. 3. 2013 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce Skuhrov.

Hlavní informace a projednávané body byly následující.

Vodovod Drahlovice I. etapa – byly objednány vodovodní šachty pro občany, a to od firmy Albixon a.s. s množstevní slevou. Dále je připravována žádost o územní rozhodnutí jednotlivých vodovodních přípojek. Objevil se problém s kvalitou vody, ovšem tento problém je řešen spolu s firmou RISL, která bude stavbu provádět. Stavba započne v měsíci dubnu, jakmile počasí dovolí.

 

Dne 18. 5. 2013 proběhne očkování psů.

 

V květnu bude probíhat svoz velkoobjemového odpadu.

 

V červnu, 22. 6., se uskuteční svoz nebezpečného odpadu. O všech těchto akcích budou ještě občané dopředu informováni.

 

Dále v měsíci dubnu bude podepsána nová smlouva s firmou EKOKOM, která zajistí pronájem nových

kontejnerů na plasty, papír a sklo.

 

Pohostinství v Drahlovicích – situace se stále řeší, obecnímu úřadu byl doručen rozsudek o soudním

vystěhování, ovšem ten ještě nenabyl právní moci.

 

Na příštím zasedání bude projednána nová vyhláška o zákazu volného pobíhání psů.

 

Schválení záměru směny a pronájmu – záměr směny se týká pozemků, které vlastní paní Herdová a OÚ Skuhrov, proti této směně nemají zastupitelé žádných námitek. Oddělení těchto pozemků bude hrazeno paní Herdovou.

 

Druhá část se týkala pronájmu pozemku p. Havlovi. Od tohoto zastupitelé ustupují a navrhují, aby vozidlo, které na pozemku obce stojí, p. Havel odstranil a to z důvodu průjezdu vozidel IZS.

 

Byla schválena kupní smlouva se společností Albixon a.s., která se týká nákupu vodovodních šachet.

 

Byla přednesena a schválena žádost SDH Drahlovice týkající se příspěvku na činnost hasičů, a to 12 000 Kč na soustředění mladých hasičů, 2000 Kč na nákup soutěžních triček pro mladé hasiče a 10 000 na údržbu a opravu požární stříkačky PPS 12.

 

OÚ souhlasí s příspěvkem pro SDH Hatě – 2500 na nákup drobností při „pálení čarodějnic“. Další příspěvky budou řešeny operativně dle případných dalších žádostí.

 

Byl projednán dopis pana Kučery – jedná se o poruchovou vodárnu v pohostinství v Hatích – zastupitelé navrhli a schválili nákup nového zařízení.

 

Proběhlo vyhodnocení hlasování o přemístění „dětského hřiště“ – z podnětů občanů a po řádném přezkoumání celé situace se zastupitelé rozhodli, že současný stav takto akceptovat nelze, protože tato plocha nikdy neměla statut veřejného dětského hřiště, dle platných norem a platné legislativy.

Jednotlivé „atrakce“ budou odstraněny a uklizeny. Zároveň bude pracováno na tom, aby v Hatích vzniklo takové dětské hřiště, které bude po legislativní stránce v naprostém pořádku. Z toho vyplývá, že bude řešena projektová dokumentace, stavební povolení a v neposlední řadě hlavně finanční stránka (dotace z některého z fondů ovšem nejdříve v roce 2014). Prozatím bylo spolu s občany navrženo, že optimální prostor pro případný vznik nového hřiště by byl vedle kurtů u tréninkové stěny, která se stejně nevyužívá. Obec proto zakoupí prozatím alespoň nové lavičky a

zajistí písek na provizorní volné pískoviště.

 

Ještě v dubnu děsila dlouhá zima farmáře, zelináře i včelaře. Chladné počasí znemožňovalo farmářům a pěstitelům zeleniny setí a sázení, báli se poklesu sklizně. Včelstvům docházely zimní zásoby, dlouhotrvající mrazy je značně oslabily.

 

17.4. bylo na úřední desce vyvěšeno oznámení záměru o prodeji pozemku v katastrálním území Skuhrov pod Brdy, část obce Drahlovice, par.č. 469/29 o výměře 83 m2.

 

Dne 27. 4. 2013 od 13.00 do 15.00 hod. proběhl v kanceláři hasičské zbrojnice v Drahlovicích výběr příspěvku na vodovod, a to od přihlášených zájemců. Zájemci s trvalým bydlištěm v obci hradili 10 000 Kč a zájemci, nemající v obci trvalý pobyt, hradili 15 000 Kč.

 

Dne 16.05.2013 se uskutečnil Zápis do Mateřské školy ve Svinařích.

 

Pro školní rok 2013 – 2014. Bylo přihlášeno 12 dětí, přijato 7.

 

Dne 18. 5. 2013 proběhlo očkování psů v našich obcích Hodyně, Hatě, Skuhrov a Drahlovice.

 

Dne 17. 5. 2013 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce Skuhrov.

Hlavní informace a projednávané body byly následující.

 

Starosta pan Marhoul oznámil, že firma EKOKOM dodá kontejnery na plast, papír a sklo zdarma, dodány budou během měsíce června.

 

V měsíci květnu proběhne svoz velkoobjemového odpadu, termíny budou upřesněny.

 

Dne 6. 5. 2013 začaly práce na první etapě vodovodu v Drahlovicích, je pokládáno potrubí a elektrokabeláž. Byla podepsána smlouva se stavebním dozorem na vodovod panem Voženílkem – jmenovaný bude dozorovat stavbu, veškeré činnosti a stavby kolem vodovodu.

 

Obec se přihlásila do dražby na majetek pana Volfa.

 

Proběhlo schválení prodeje pozemku – jedná se o pozemek v Drahlovicich parc.č. 469/29. Pozemek bude odprodán paní Žežulkové, která tento pozemek dlouhodobě používá a udržuje. Prodán bude za cenu obvyklou 200 Kč za m2.

 

Proběhlo projednání nabídky na opravu místních komunikací – byla oslovena firma HOSA, která opraví komunikaci Zámecká v Hatích za cenu 48 000 Kč a dále komunikaci v Hodyni nad rybníkem za cenu 84 000 Kč.

 

Objevila se havárie odpadu v pohostinství v Hatích – jednalo se o totální zacpání odpadu a jeho narušení. Odpadní vody zatékaly do zdiva objektu. Oprava byla zajištěna panem Kučerou a panem Kudláčkem. Zastupitelstvo souhlasilo s proplacením ceny za práci.

 

Bylo oznámeno usnesení ve věci smlouvy o smlouvě budoucí – o smlouvě s Lesy ČR na přechod Hateckého potoka do Hodyně za cenu 10 000 Kč.

 

Úprava odměn zastupitelů – jelikož došlo ke změnám v nařízení vlády č. 37/2003, budou provedeny úpravy odměn zastupitelů v souladu s tímto nařízením.

 

Byla projednána žádost p. Lipowského – provozovat multizemědělskou činnost na pozemku parc. č. 119 v LV 615, rozloha cca 3 ha. Zastupitelstvo zásadně nesouhlasí s chovem koní, skotu, koz a ovcí na

takto malé výměře pozemku a dále pak dalším důvodem nesouhlasu je, že pozemek s tímto provozem by přímo sousedil s plánovanou výstavbou rodinných domů. K pěstování zemědělských plodin, vinohradu a sadu nemá obecní zastupitelstvo žádné výhrady. Navíc v této lokalitě se

neuvažuje o rozšiřování územního plánu s ohledem na ochranné pásmo kolem objektu ve vlastnictví společnosti Agropodnik.

 

Po chladném jaru přišlo koncem května opět chladno, deště zvedaly hladiny řek, na některých místech způsobily vodní toky lokální povodně, to se dotklo i obce Hatě, kde došlo k poničení cest.

1. 5. bylo vyvěšeno na úřední desce, že Obecní úřad Skuhrov oznamuje záměr prodeje části

pozemku p.č.221 v k.ú. Hodyně u Skuhrova.

 

Dále bylo vyvěšeno Nařízení Státní veterinární správy při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel ve Středočeském kraji.

 

V sobotu 22. 6. 2013 byl proveden sběr nebezpečného odpadu, místa sběru byla určena ve všech obcích v působnosti OÚ Skuhrov. Sběr a odvoz nebezpečného odpadu zajišťují Technické služby Beroun.

 

Dnem 10. 6. 2013 na základě návrhu právnické osoby Obec Skuhrov, se sídlem Skuhrov 46, 267 28,

IČ 233 790, bylo zahájeno řízení ve věci vydání stavebního povolení dle § 15 odst. 1 vodního

zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona na stavbu vodního díla – splašková kanalizace, která

je vedena pod názvem „Skuhrov – splašková kanalizace v obcích Hatě a Hodyně“.

 

Dále bylo zahájeno stavební řízení ve věci vydání stavebního povolení na stavbu: "Přístupová komunikace k pozemkům pro rodinné domy, veřejné

osvětlení a dešťová kanalizace, Hatě"

 

Dne 26. 7. 2013 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce Skuhrov.

Hlavní informace a projednávané body byly následující.

 

Starosta Josef Marhoul seznámil s postupem prací na vodovodu v Drahlovicich, je položeno potrubí a elektrický kabel od budoucího vodojemu až k rodinnému domu Zizlérových, započne zkušební čerpání vody z vrtu.

 

Byly vyčísleny škody po povodních - škody byly nahlášeny ve výši cca 3 000 000 Kč, z toho bylo prozatím OU Skuhrov uhrazeno 9 250 Kč na nákup nových hadic pro SDH Hatě a Drahlovice. Dále pak OU Skuhrov obdržel dotaci ve výši 24 000 Kč na pokrytí prvotních nákladů a nezbytných opatření, která musí být vyúčtována do 30. 11. 2013.

 

Opraveni cesty „Zámecká“ od pohostinství v Hatích až nahoru k lesu, bude provedeno firmou HOSA Poděbrady – z důvodu povodní začnou opravy až v srpnu 2013.

 

Za odvoz nebezpečného odpadu OÚ hradil 21 500 Kč za jeho likvidaci a dále byl proveden odvoz

velkoobjemového odpadu, kdy likvidace činila cca 16 000 Kč.

 

Zástupci firmy Colloredo-Mannsfeld byla předána opravená cesta nad Drahlovicemi směrem na Skalku.

 

Den 22. 8. 2013 byl stanoven pro vyklizení pohostinství v Drahlovicích.

 

Byla přednesena žádost SDH Hatě na zakoupení hasičského auta AVIA A 31 ve vlastnictví SDH Zdice za cenu 49 000 Kč, přičemž paní Jungmanová přispěje SDH Hatě částkou 10 000 Kč, vozidlo bylo

zakoupeno.

 

Byl projednán prodej části pozemku parc. č. 221 v k.ú. Hodyně panu Tučkovi, OU Skuhrov ohlásil

záměr o prodeji pozemku a souhlasí s ním.

 

Byla přednesena žádost TCW na opravu cesty a odstranění vyvrácených stromů po povodních – stromy byly odstraněny a na cestu byl objednán štěrk a cesta byla svépomocí opravena.

 

Byla schválena oprava zdi u schodiště obecního úřadu – od zdiva se odlupuje omítka a dlažba, opravu zajistí pan starosta.

 

Byla přednesena žádost pana Zajíčka o pokácení stromu, který ohrožuje zdraví a majetek žadatele. Situace bude řešena kontrolou na místě panem starostou s některým ze zastupitelů. Pak bude rozhodnuto.

 

Bylo schváleno odkoupení pozemku pana Šimonovského parc. č. 325/5 a parc. č. 325/6, který přímo sousedí s budovou klubovny v Hatích. Cena za 1 m2 byla dohodnuta ve výši 120 Kč.

 

Červenec 2013 Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad udělil po provedeném vodoprávním řízení se souhlasem stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí

stavebníkovi – právnické osobě - Obec Skuhrov, se sídlem Skuhrov 46, 267 28, IČ 233 790

stavební povolení podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla dle § 55 odst.1 písm. c) vodního zákona - splašková kanalizace - vedené pod názvem: „Skuhrov – splašková kanalizace v obcích Hatě a Hodyně“ v katastrálním území Hodyně u Skuhrova, Skuhrov pod Brdy a Svinaře.

 

Dne 24. 8. se od 13:00 uskutečnilo Setkání rodáků u příležitosti 300 let morové události a 100 let výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Hodyně. Ve 13:30 proběhlo uctění památky zesnulých u kapličky v Hodyni, ve 14:30 prohlídka hasičských fotografií a techniky a v 15:30 slavnostní schůze rodáků a občanů. Hudba a občerstvení byly zajištěny.

 

Dne 6. 9. 2013 byla na úřední desce vyvěšena nabídka pronájmu pohostinství v Drahlovicích.

Dne 20. 9. 2013 od 16.00 do 16.30 hod. proběhne seznámení případných zájemců s objektem, který bude předmětem pronájmu.  Zájemci následně do 27. 9. 2013 doručí své žádosti na Obecní úřad Skuhrov.

 

V září 2013 byl do osady Leč přistaven na místo „u dubu“ nový kontejner na sklo.

 

V říjnu 2013 proběhlo osazení dřevěného stolu s lavicemi u informační tabule „u dubu“ – betonový podstavec vyrobil pan Krtek.

 

 

Dne 18. 10. 2013 bylo provedeno hodnocení kvality pitné vody ve studánkách v Hatích a Hodyni – výsledek je ten, že vodu je možné použít po 10 minutovém převaření.

 

 

Dne 18. 10. 2013 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce Skuhrov.

Hlavní informace a projednávané body byly následující.

 

Pan starosta zhodnotil oslavy 300 let od morové rány v Hodyni a 100 let založení

sboru dobrovolných hasičů – akce se vydařila, pan starosta ještě jednou poděkoval všem, kdo se zúčastnili organizace těchto oslav. Z těchto oslav bylo pořízeno DVD, které je možné zakoupit na obecním úřadě v Hatích.

 

Byla prodána Sladovna Skuhrov, zakoupila ji firma Kytínská stavební a investiční s.r.o., která chce budovu opravit na základě původní projektové dokumentace a následně zde případně vznikne provoz pro výrobu oken, zárubní apod.

 

Byla nainstalována nová vrata u hasičské zbrojnice v Hatích, pouze chybí klempířské práce.

 

Byla přednesena žádost paní Kovandové Evy o pronájem místnosti pro zájmovou činnost (hra na flétnu, piano apod.) – zastupitelé souhlasí s bezplatným pronájmem této místnosti.

 

Byla provedena přestavba vjezdu do hasičské zbrojnice SDH Hatě – oprava byla provedena a proplacena dle žádosti, částka nebyla překročena.

 

Exekuce na pana Volfa – 11. 9. 2013 proběhlo jednání s exekutorem v Plzni, na základě tohoto jednání obec získá náhradu ve výši 358 826 Kč, které budou obci vyplaceny v listopadu tohoto roku. Dále v pohostinství proběhla dražba zabaveného majetku pana Volfa, který byl vydražen za

cenu 34 100 Kč, tuto částku si dražitel odvezl. Vyklizení objektu proběhlo prozatím částečně. Obec zveřejnila záměr pronajmout opět toto pohostinství.

 

Byla přednesena informace o jmenování inventarizační komise – informaci přednesl pan Marhoul, jako členové inventarizační komise byli jmenováni Martin Mottl, Ing. Jaroslava Marhoulová, Martina Zálomová a Lucie Živná.

 

Byla schválena smlouva o zřízení věcného břemene IV-12-6013158/01 – jedná se o svod pod cestou nízkého kabelového napětí mezi pozemky pana Chlebouna a pana Ježka.

 

Proběhla informace o stavbě vodovodu v Drahlovicích – došlo k jedné podstatně záležitosti, na základě rozboru pitné vody ze dne 18. 9. 2013, protokol 65089, hodnoty železa a manganu mnohonásobně překračují povolené limity. Bylo rozhodnuto o vestavbě úpravny vody pro veřejný vodovod Skuhrov – Drahlovice, protože s takovými hodnotami nelze uvést vodovod do provozu. Toto zařízení prodraží vodovod o cca 1 200 000 Kč.

 

Byla uzavřena smlouva o zimní údržbě s panem Krtkem a panem Cihlářem – podmínky ve smlouvě na zimní údržbu jsou stejné jako v loňském roce.

 

 

Ve dnech 25.–26. října 2013 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Voleb se v našich obcích zúčastnilo 226 voličů.  Platných hlasů bylo 225.

Z obce Hatě přišlo volit 113 obyvatel, z obce Hodyně 24, z obce Drahlovice 45, z obce Skuhrov 18, z obce Leč 10.

17 voličů přišlo volit z jiných krajů s voličskými průkazy.

 

Volené strany obdržely tyto počty hlasů:

 

Česká strana sociálně demokratická       53

Strana svobodných občanů                     7

Česká pirátská strana                            7

TOP 09                                                 29

Občanská demokratická strana               24

Strana soukromníků České republiky       1

KDU-ČSL                                              7

SPOZ                                                    2

Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury   14

Dělnická strana sociální spravedlnosti      2

ANO 2011                                              34

KSČM                                                   34

Strana zelených                                     11

 

Dne 13. 12. 2013 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce Skuhrov.

Hlavní informace a projednávané body byly následující.

Dne 9. 12. 2013 byla provedena za účasti stavebního úřadu, hygieny, stavební firmy RISL a pana Voženílka kolaudace hlavního vodovodního řadu v Drahlovicích, čistota vody po posledních odběrech a provedených měřeních odpovídá všem parametrům pro provozování vodovodu. Dále jsou již budovány přípojky k jednotlivým objektům. Jsou objednány a částečně již jsou k dispozici jednotlivé

komponenty pro osazení vodoměrných šachet a postupné připojováni k hlavnímu vodovodnímu řadu. Předběžná cena za 1 m3 je 25 Kč. Správou a obsluhou vodovodu jsou

pověřeni pan Petr Zálom a pan Martin Mottl.

 

V pohostinství Drahlovice v současné době probíhají zednické práce a vymalování objektu, mělo by být hotovo do konce tohoto roku.

 

Byl projednán dopis společnosti POZEMKY Skuhrov s.r.o. – jedná se o možném převzetí komunikace po dokončení pro pozemky mezi Drahlovicemi a Skuhrovem – odpovězeno bude, že za současného stavu Obec Skuhrov tuto komunikaci nepřevezme až po vyřešeni odvodu dešťové vody a veškerých ostatních náležitostí, tak aby nemohlo docházet k případným škodám na majetku obyvatel.

 

Byl projednán příspěvek na lávku v „Lederhausu“ – o teto záležitosti bylo již jednáno a byl schválen příspěvek, který byl již částečně čerpán na projektovou dokumentaci, zbylá část příspěvku bude poskytnuta na učet Městyse Liteň.

 

Byl projednán dopis p. Marko Čermáka – jedna se o opravu lávky v Hatích pod lesem poražením dvou smrků o průměru cca 20 cm, a dále o možnost pokácet starý jasan, který je nebezpečně nakloněn na hřiště – zastupitelstvo souhlasí.

 

Ve věci pronájmu pohostinství Drahlovice došla na obecní úřad pouze jedna žádost pana Martina Čuby, s kterým bylo v této věci již jednáno a zastupitelstvo souhlasí s pronájmem pohostinství panu Čubovi.

V pohostinství jsou prováděny zednické a malířské práce a bude nutné provést revize elektro a plynu a dále opravu úpravny vody a opravu čističky odpadních vod.

 

Byla schválena žádost paní Macounové o částku 1 000 Kč na nákup drobností pro děti, které připravovaly drobné dárečky pro akci rozsvícení vánočního stromu.

 

Dne 20. 12. 2013 se uskutečnilo slavnostní otevření vodovodu na Drahlovicích – přítomni byli starosta Josef Marhoul, Vladimír Linhart mladší, byl pozván i hejtman Středočeského kraje, ale omluvil se. Kapacita vodárny je 3x10 m3 vody, 2 vrty, vše bylo vybudováno za podpory Středočeského kraje.

 

Dne 2. 12. 2013 od 14:30 proběhlo před budovou Obecního úřadu v Hatích v pořadí již třetí rozsvícení vánočního stromečku. Po úvodním slovu starosty obce pana Marhoula proběhlo vystoupení skupiny Sedláci, po nich zazpívaly děti z dětského pěveckého sboru Slivičáček z Milína, nechybělo ani představení dětí z dětského sboru Šikovné ručičky, který rozvíjí svou činnost na Obecním úřadě v Hatích. Následovaly skladby dechové hudby z Hořovic pod vedením pana Uzlíka, při nichž jsme se postupně přesunuli ke stromečku a vyčkali, až jej obestoupily děti se svíčkami a ze svíček přeskočila pomyslně světýlka přímo na stromeček, který se v tu chvíli rozzářil.

Poté pan starosta všem popřál mnoho zdraví a štěstí do nového roku a také, abychom se zase sešli napřesrok.

V lehce mrazivém odpoledni všichni uvítali výborné občerstvení, které připravili hasiči z Hatí a z Drahlovic. Na nádvoří úřadu vonělo vánoční cukroví, klobásy, svařené víno či grog, pro děti byl připraven čaj. U stánků také bylo možno zakoupit svícínky, věnce a jiné vánoční dekorace. Pro občany obcí Skuhrov, Hodyně a Drahlovice byl připraven svoz autobusem.

 

Dne 6. 12. 2013 bylo na úřední desce vyvěšeno Oznámení záměru o pronájmu

skladovacího prostoru v objektu OÚ Hatě o výměře cca 20 m2.

 

Dne 13. 12. 2013 byl vyvěšen manuál pro občany s názvem Zásady pro uzavírání smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni při výstavbě a rekonstrukcích inženýrských sítí a zařízeni se sítěmi souvisejícími na nemovitostech obce Skuhrov.

 

Dne 10. 12. 2013 bylo vyvěšeno na úřední desce, že Zápis do 1. ročníku Základní školy Františka Josefa Řezáče v Litni proběhne ve středu 15. ledna 2014 od 13.30 do 18.00 hodin v budově školy.

 

Spolková činnost

 

SDH Hatě

SDH Hatě má 13členný výbor, který se během roku nescházel pravidelně, ale dle potřeby, jak bylo nutné zajišťovat úkoly, které vyplynuly z plánu činnosti, tak jak byl schválen poslední výroční valnou hromadou a také dle úkolů v rámci okrsku.

Sbor je složen z členů činných – těch je v roce 2013 celkem 45 a dále z členů přispívajících, kterých je 34. K dnešnímu dni tedy máme celkem 79 členů. Členské příspěvky byly vybrány v částce 70 Kč za člena. Do konce března pak byly zaplaceny na sekretariátě okresního sdružení v Berouně příspěvky v částce za každého činného člena – celkem 3600 Kč.

V letošním roce se družstva mužů a žen nezúčastnila žádné soutěže. V září jsme se zúčastnili námětového cvičení v Litni.

Během roku sbor zasahoval při červnových povodních, kdy jsme odsávali vodu za zaplavených oblastí, konkrétně v Dobřichovicích.

Byly uskutečněny tři vydařené taneční zábavy – ples, máje a posvícení. Dále bylo uskutečněno pálení čarodějnic, s bohatým programem pro děti. Následoval fotbalový turnaj a chytání ryb. Na fotbalovém turnaji je bohužel účast rok od roku horší. Turnaje se zúčastnily pouze tři týmy a i diváků bylo málo.  Dále se sbor zúčastnil slavnostního rozsvěcení vánočního stromu před obecním úřadem.

Společně se sborem pro občanské záležitosti zástupci SDH navštívili několik členů, kteří se dožili významných životních výročí a předali jim malé dárky.

Členové sboru se zúčastnili několika okrskových schůzí.

Jako každý rok, tak i letos byl na jaře proveden úklid veřejného prostranství. Na podzim byl proveden úklid před hasičskou zbrojnicí.

Spolupráce s Obecním úřadem byla oboustranně vstřícná, vyplynulo z ní zakoupení nového hasičského vozidla, na které byl poskytnut ještě sponzorský dar od firmy JK obchod. V důsledku koupě nového vozidla byla předělána hasičská zbrojnice tak, aby se zde dalo vozidlo parkovat

 

SDH Drahlovice

Sbor má 65 činných členů, z toho 16 členů mladých hasičů a 8 členů podporujících.

V měsíci březnu hasiči popřáli k Mezinárodnímu dni žen všem členkám, v dubnu provedli nejprve vypuštění a pak vyčištění požární nádrže. Dále jako každý rok pořádali pálení čarodějnic na místním hřišti. V měsíci květnu se zúčastnili akce „Český den proti rakovině“, kdy přispěli částkou cca 2500 Kč zaslanou na konto této akce, v tomto měsíci proběhl také úklid v okolí hasičské zbrojnice. V měsíci červnu drahlovičtí hasiči pořádali „Červnové posezení“, které nahrazovalo původní májovou zábavu, pro nepřízeň počasí přímo v budově hasičské zbrojnice a před zbrojnicí. V měsíci srpnu hasiči s kamarády ze SDH Podbrdy pořádali šestý ročník hasičského soustředění v Chaloupkách u Komárova. V září se zúčastňovali soutěží a také sami pořádali již čtvrtý ročník „Hasičských hrátek“. Této soutěže se zúčastnilo 18 soutěžních družstev a přes počáteční nepřízeň počasí, které se nakonec umoudřilo, se soutěž vyvedla ke všeobecné spokojenosti. V září byl také proveden podzimní úklid hasičské zbrojnice a úklid okolo požární nádrže. V říjnu uspořádali drahlovičtí hasiči rozloučení se soutěžní sezónou pro děti i dospělé. V tomto roce opět členové SDH pravidelně a v hojném počtu darovali krev.

Dále v letošním roce navštěvovali jubilanty.

V průběhu celého zimního období se hasiči věnovali opravě a nastříkání vozu ARO, které SDH Drahlovice převzalo od SDH Hatě.

     Hasiči v roce 2013 hodně soutěžili.  V květnu se družstvo žen a mužů zúčastnilo okrskové soutěže, které bylo letos pořádáno SDH Liteň na hřišti. Letos se pouze ženám podařilo postoupit do okresní soutěže, a to z prvního místa, která se konala o čtrnáct dnů později opět v Hořovicích na místním stadioně. Ženy se na okresní soutěži umístili na pátém místě z celkového počtu dvanácti družstev.  Začátkem června naše SDH reprezentovali mladí hasiči v jarním kole hry „Plamen“ pořádané tentokráte v Hořovicích. Dále jsme si v červnu zasoutěžili v Radouši, soutěže se zúčastnili pouze muži a umístili se na krásném čtvrtém místě ze čtrnácti družstev.  V září se zúčastnili soutěže ve Skřipli a na Tmani. Muži a děti se ještě v měsíci září zúčastnili soutěže v Litni. Mladí hasiči se nakonec zúčastnili podzimního kola hry „Plamen“, které se konalo v Podbrdech a SDH při pořádání této soutěže se sborem v Podbrdech spolupracovalo. V letošním roce se v našem okrese konala krajská soutěž v požárním sportu mladých hasičů. Martina Zálomová se této akce zúčastnila jako rozhodčí a celé SDH obdrželo čestné uznání za pomoc při realizaci této soutěže.

V září se SDH zúčastnilo námětového cvičení, které bylo letos pořádáno SDH Liteň.

 

Honební společenstvo Skuhrov – Hatě

Slaví v letošním roce jedenáct let své činnosti. Výměra honitby je 837 ha, z toho 806 ha činí půda, 12 ha voda, 19 ha les. V honitbě je lovena zvěř srnčí, jelen evropský, daněk skvrnitý, černá zvěř, z drobné kachna divoká, bažant obecný. Kromě péče o zvěř a odlovu se věnují členové honebního společenstva brigádám na zemědělských pozemcích dle potřeby a oživují též společenské dění v obci pořádáním posledních lečí a hubertských zábav. Za podpory Obecního úřadu Skuhrov také myslivci z Honebního společenstva Skuhrov – Hatě vysázeli v honitbě plodonosné dřeviny místní provenience – jírovec maďal a jeřáb krasový.

V roce 2012 byl ukončen chov a lov na rybnících v Hatích z důvodu stavby rodinných domů.

Na rybníce v Leči jsou vybudovány hnízdní budky pro kachny a zásyp. Bažanti jsou kupováni a vypouštěni z voliér.

 

Podnikatelské subjekty v obcích

Hatě

Vladimír Linhart – farma, rostlinná výroba, chov skotu mléčného i masného plemene.

Krtek a syn – zemní práce

Svitáková – prodejna potraviny + smíšené zboží

Petr Kučera – pohostinství u Menclů

 

Skuhrov

Nataša Jungmanová - JK Obchod

 

Drahlovice

Mirek Petr – autooprava, pneuservis

Josef Kryll – opravy kovoobráběcích strojů

 

Leč

Martin Malán – zakázkové truhlářství

Petr Vlasák – Ranč Orient – chov a ustájení koní, jezdecký oddíl pro děti i vyjížďky pro dospělé.

 

Osvětová činnost

Místní lidová knihovna je otevřena každý pátek od 16 do 17 hodin, spravuje ji paní Marhoulová. Probíhá pravidelná obměna knížek pod vedením Knihovny Jana Drdy v Příbrami. Každoročně obec nakoupí nové knižní tituly v hodnotě 10 000 Kč.

 

Pohostinství

Zajišťují restaurace v Hatích a v Drahlovicích (v letošním roce provoz přerušen, ale uzavřena nová nájemní smlouva), v Hatích se také konají místní zábavy.

 

Zásobování obyvatelstva

Nájemcem prodejny v hatích je paní Renata Svitáková z Drahlovic č. p. 39 s ročním nájemným ve výši 2000 Kč.

Ceny základních potravin v obchodě v Hatích ke konci roku 2012: Chleba 1,2 kg 26 Kč 1 rohlík 2,90, 1 l mléka 16,90 Kč, 0,25 kg másla 39,60 Kč, mouka 1 kg 14,90 Kč,

Do obce zajíždí pojízdná prodejna Eissmann – mražené zboží a prodejna s textilem, pracími prostředky, papírovým a drogistickým zbožím, ale i s ovocem, a zeleninou.

Cena uhlí ořech 2 – 259 Kč/1 q

ořech 1 – 332 Kč/1 q

 

Odpadové hospodářství

Kontejnery na plasty a papír a sklo stojí ve všech obcích spadajících pod OÚ Skuhrov, jejich odvoz zajišťují Technické služby Beroun.

Svoz směsného odpadu probíhá od konce dubna do poloviny září jednou za dva týdny, od poloviny září do konce dubna každý týden, vždy ve středu, i ve svátek, pokud vyjde na středu.

 

Počasí v průběhu roku

Zima 2012/2013 byla zpočátku spíše deštivá, s teplotami kolem bodu mrazu nebo lehce nad ním. Dva týdny dvacetistupňových mrazů přišly až v únoru, kdy už všichni vyhlíželi jaro. Sněhu bylo podprůměrně, zimní měsíce byly především ve znamení ledovky, přes den slabá vrstva sněhu roztála a v noci přimrzla. 

Březen i duben byly slunečné, teplé, s teplotami i přes dvacet stupňů, v květnu se objevil i tropický den, ale na ledové muže se citelně ochladilo, i když neklesla teplota pod nulu, část úrody to poznamenalo.

Červen byl ve znamení povodní, které opět zasáhly porůznu celé naše území a napáchaly velké škody, zejména tam, kde nikdy předtím nebyly.

Začátek července byl tropický, opět střídavě s bouřkami. Následoval mírný pokles teplot na přelomu července a srpna, který však ke konci srpna završily dva týdny s rekordními teplotami, kdy na stanici v Dobřichovicích bylo naměřeno 40,4 stupně Celsia, což byl prozatím absolutní rekord od dob měření. Babí léto skončilo brzy a zářijová rána už nás vítala mrazíky. Na konci října napadl první sníh, nevydržel ovšem dlouho. V listopadu a prosinci se držely teploty někdy i přes deset stupňů nad nulou. Na štědrý den poletoval sníh, ale rychle tál, výsledkem byla po většinu svátečních dní ledovka.

Na začátku prosince – orkán Xaver, nás zasáhl okrajově, byl to jen hodně větrný víkend.

V druhé dekádě prosince byla značná inverze, teploty nad nulou a občas mlhy nebo mrholení.

Sníh napadl v sobotu 7. prosince, byl mokrý a těžký, akorát na sněhuláky, vydržel bohužel jen dva dny a slezl.

 

Zemědělství

V Hatích hospodaří soukromý zemědělec Vladimír Linhart. Rodinná farma Linhartových se zaměřuje převážně na chov dojnic, mléko prodávají nejen do mlékáren, ale také přímo v mléčném automatu na parkovišti u farmy. Kromě čtyř členů rodiny má farma ještě šest stálých zaměstnanců. Úroda obilí byla dobrá, kukuřice však byla velmi špatná kvůli množství vody a větru, dokonce si kukuřice „lehala“.

 

Školství

Předškolní výchovu zajišťuje Mateřská škola Svinaře, do které ve školním roce 2012/2013 docházelo 8 dětí z obcí patřících pod OÚ Skuhrov. Základní vzdělání zajišťují Základní školy v Řevnicích, kam dochází 10 žáků, v Litni, kam dochází 31 žáků, 1 žákyně dojíždí do ZŠ v Srbsku a 2 docházejí do ZŠ v Berouně.

 

Doprava

V obci jezdí pravidelné autobusové linky směrem na Řevnice, Hostomice, Liteň, Beroun. V osadě Leč je zastávka železniční tratě Zadní Třebaň – Lochovice.

 

Výstavba rodinných domků

Ve všech obcích, tedy v Hatích, Hodyni, Skuhrově i Drahlovicích se staví nové domy a přibývají nové rodiny.

 

Sbor pro občanské záležitosti

Předsedkyní SPOZ je Lucie Živná, členkami pak Ivana Stejskalová a Vlasta Kryllová z Drahlovic, Žaneta Živná a Lenka Macounová z Hatí, Jaroslava Marhoulová a Alena Hlinková z Hodyně. Při příležitosti životního jubilea přijdou jubilantovi zástupkyně SPOZ popřát, přinesou dárkovou knihu, kytici nebo lahev šampaňského. V rozhlase se hraje na přání oslavence, což zajišťuje paní Přádová, smuteční rozloučení provádí rozhlasem starosta obce pan Josef Marhoul nebo paní Jaroslava Marhoulová.

 

Vítání občánků narozených v roce 2012:

Proběhlo 15. 6. 2013, přivítání byli Filip Zábranský, Amálie Doleželová.

Druhé proběhlo 12. 10. 2013, přivítaní občánci byli Michal Carvan, Barbora Nosková, Denis Šejnoha

Žaneta Vinšová.

Pro děti bylo připraveno přivítání starostou obce a zástupkyněmi Sboru pro občanské záležitosti. Každý přivítaný občánek obdržel od obce dárek obsahující 1000 Kč, pamětní knížku, hračku a kytici. Vítání občánků bylo natočeno na DVD, které každý účastník dostal na památku.

Nejstarší občanv roce 2013 je paní Vlasta Tarabová 93 let.

Z důvodu Zákona na ochranu osobních údajů se nesmějí dále v kronikách obcí uvádět osobní údaje obyvatel – jméno s datem narození a bydlištěm – není tedy již možné uvádět, kdo z občanů se oženil, kdy se narodil či kam se přestěhoval - vše je zaznamenáno na matrice.

 

Pohyb obyvatelstva

Počet obyvatel k 31. 12. 2012: 464

K trvalému pobytu v naší obci bylo přihlášeno 27

Z trvalého pobytu v naší obci bylo odhlášeno 10

Narodili se 6

Zemřeli 10

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2012: 477