Oficiální internetové stránky
Středočeský kraj

Sazebník úhrad nákladů

Stanovený v souvislosti s poskytováním informací podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, platný od 1.3.2018, schválený Usnesením Zastupitelstva Obce Skuhrov č. 325 ze dne 28.2.2018.

Obec Skuhrov (dále „obec“) v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon) stanovuje tento sazebník úhrad za poskytování informací, neboť je oprávněna podle ustanovení § 17 zákona požadovat úhradu za poskytnutí těch informací, na něž se vztahuje informační povinnost. Výše úhrady nepřesahuje věcné náklady povinného subjektu.

Věcné náklady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli zahrnují:

1)

2,00 Kč za pořízení jedné strany černobílého výtisku formátu A 4 nebo černobílé kopie,

3,00 Kč za pořízení jedné strany černobílého výtisku (kopie) formátu A 3,  

5,00 Kč za pořízení oboustranného černobílého výtisku (kopie) formátu A 3.

3,00 Kč za pořízení oboustranného černobílého výtisku (kopie) formátu A 4,

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatel povinna uhradit.

V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydaných obcí se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

2)

3,00 Kč za výtisk jednostranného černobílého tisku formátu A 4 z tiskárny počítače,

4,00 Kč za výtisk oboustranného černobílého tisku formátu A 4 z tiskárny počítače,

10,00 Kč za výtisk jednostranného barevného tisku formátu A 3 z tiskárny počítače, 

12,00 Kč za výtisk oboustranného barevného tisku formátu A 3 z tiskárny počítače.

3)

Náklady za opatření technických nosičů dat (disketa 3,5“, CD ROM, USB flash) budou účtovány podle skutečné pořizovací ceny. 

Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu účtována.

4)

Náklady na poštovní služby na odeslání informací žadateli budou uplatňované podle aktuálního ceníku České pošty, s. p.

V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

5)

Náklady na balné se stanoví paušální částkou 30,00 Kč.

6) 

Pokud se jedná o informaci, která si vyžádá mimořádně rozsáhlé vyhledávání a zpracování, zaplatí žadatel náklady ve výši 150,00 Kč za každou započatou půl hodinu práce referenta.

Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

7) 

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,00 Kč, nebude úhrada požadována.

8) 

Bankovní spojení pro tyto účely: č. účtu 8328131/0100.

9) 

Žadatel může úhradu provést také v hotovosti v pokladně Úřadu obce v úředních hodinách.

10) 

Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele. 

 

Informace bude vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů.

 

 

 

Formuláře

 

 

Výroční zpráva o poskytování informací

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty